Przeciwko eksmisjom w Amadorze - Contra os despejos em Amadora

Przeciwko eksmisjom w Amadorze - Contra os despejos em Amadora


By spoleczni - Posted on 07 kwiecień 2015

Zaprzyjaźnieni działacze lokatorscy z organizacji Habita (www.habita.info/) z Portugalii zwrócili się do nas z prośbą o wsparcie ich protestów przeciwko nielegalnym eksmisjom lokatorów w Amadorze.

Publikujemy stanowisko, które w pełni popieramy:

Stanowisko przeciwko eksmisjom w gminie Amadora, w Portugalii
oraz zarzuty niezgodności z prawem krajowym i międzynarodowym
w dziedzinie praw człowieka i podstawowych praw socjalnych.
W świetle następujących faktów:
1. Trzydzieści dziewięć (39) osób, w tym 12 dzieci, osób starszych i pozostałych, bez żadnych dochodów, zostało w ciągu ostatnich kilku dni eksmitowanych ze swoich domów w dzielnicy Santa Filomena przez Radę Miasta w Amadorze; rodziny te zostało zostały pozostawione jakiegokolwiek godnego i odpowiedniego zamiennego schronienia.

2. Władze lokalne działały z użyciem przymusu i przemocy. Jednocześnie zaproponowały pseudorozwiązania, takie jak wypłata pomocy finansowej w wysokości jednomiesięcznego czynszu ludziom, którzy nie mają wystarczających dochodów, aby płacić później czynsz w wysokości rynkowej.

3. Biorąc pod uwagę obecny kryzys, wysoki poziom bezrobocia oraz restrykcyjną politykę oszczędnościową, która faktycznie zlikwidowała zabezpieczenia socjalne w różnych dziedzinach życia, oznacza to brak dostępu do mieszkania dla ludzi o niskich dochodach.

4. W Portugalii wciąż brakuje polityki mieszkaniowej, która umożliwiałaby osobom o niskich dochodach dostęp do godnych warunków mieszkaniowych.

5. To, co wydarzyło się w ostatnich dniach, jest częścią systematycznego procesu eksmisji i przemocy – narzędzi stosowanych przez władze gminy, które doprowadziła do wydalenia tysięcy rodzin w ostatnich latach. Należy dodać, że wszystkie rodziny mieszkały na wcześniej opuszczonych terenach, które dopiero niedawno zostały kupione przez fundusze inwestycyjne i firmy deweloperskie, często o znamionach spekulacyjnych. Dodatkowo, trzeba zauważyć, że instytucje państwowe, takie jak policja, wykonują tzw. „brudną robotę” interesów prywatnych, bez zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony praw rodzin w trudnej sytuacji – ludzi, którzy mieszkali w okolicy od wielu lat lub dziesięcioleci.

Ruchy społeczne i sieci tu reprezentowane, wyrażają następujące stanowisko:
1. Całkowicie potępiamy powyższe eksmisje, tym bardziej, że w przytoczonych przykładach brak zamiennego zakwaterowania dla rodzin, których to dotyczy;

2. Z niepokojem podchodzimy do przypadków wykorzystania znacznych środków bezpieczeństwa publicznego i personelu oraz stosowania przemocy w celu zabezpieczenia interesu prywatnego, co częstokroć było przedmiotem krytyki portugalskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (Provedor de Justiça), i stanowi zarówno nadużycie władzy, jak i przykład erozji sfery wymiaru sprawiedliwości;

3. Uważamy za niedopuszczalne, że radny miejski, został aresztowany w ramach pełnienia swoich obowiązków i że odmówiono mu wyjaśnień ze strony władz miasta, o które wnioskował w ramach swoich ustawowych praw.

4. Domagamy się wyjaśnień ze strony Rady Miasta Amadora lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rządu portugalskiego odnośnie powyższych wydarzeń, odnotowanych nadużyć, stosowania przemocy, uprawnień CMA oraz naruszenia demokratycznych praw wybranego radnego.

5. Zarzucamy lokalnym i centralnym władzom działanie niezgodne z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym w zakresie egzekwowania praw człowieka i podstawowych praw społecznych.

6. Domagamy się natychmiastowego powstrzymania przedmiotowych eksmisji, zwłaszcza, że ewidentny jest brak odpowiednich polityk i regulacji w tych oraz podobnych sprawach;

EN
Declaration against evictions in the municipality of Amadora, Portugal
and plea for compliance with national and international legislation
on Human rights and fundamental social rights

In light of the following facts:
1. Thirty nine (39) people, including 12 children, elderly and others without any income were in the past few days evicted from their homes in the Santa Filomena neighbourhood by the Municipal Council of Amadora; and these households were left without any decent and adequate alternative shelter.

2. The local authority has acted through coercion, violence and has provided ‘false’ solutions such as the payment of one month's rent aid to people without sufficient income to enable them to keep such market value rent afterwards.

3. That in the present crisis, with high unemployment and the austerity policies which have cut mechanisms of social support across the board, there is a clear lack of access to housing by people with low income.

4. That Portugal crucially lacks of a housing policy that would allow low-income people access to decent housing.

5. That what happened in the last days is part of a systematic process of evictions and violence perpetrated by the municipality, which has been expelling thousands of families in these conditions over the years, all of whom live on previously abandoned land recently purchased by investment funds and real estate companies with strong speculative interests; and finally that state institutions such as the police are doing the dirty work of private interests without ensuring the safety and the rights of the families in vulnerable situation who have lived in the neighborhood for many years or decades.

The social movements and networks here represented take the following positions:
1. Total condemnation of these evictions, with their problematic nature heightened by the lack of alternative accommodation for the families concerned;

2. We censure the use of substantial public safety resources and personnel and the use of disproportionate violence to safeguard a private interest, a fact which has also been criticized by the Portuguese Ombudsman (Provedor de Justiça) and constitutes both an abuse of power and a foray into the sphere of the judiciary;

3. We consider it unacceptable that a municipal councilman, duly and explicitly identified as such, was arrested in the course of his duties and that he was denied any clarifications from the authorities, which he requested as part of his legal rights.

4. We demand explanations from the Amadora City Council or the Ministry of Internal Affairs of the Portuguese Government on this process, with regards to the several illegalities committed, the violence used, the powers of the CMA and the violation of the democratic rights of an elected local councilman.

5. We plea for municipal and central government’s compliance with national and international legislation for the enforcement of human rights and fundamental social rights.

6. We demand these evictions to be stopped immediately, especially as there are no appropriate policy responses to these and other cases;

Considerando que:

1. Foram despejadas pela Camara Municipal da Amadora nos ultimos dias 39 pessoas, entre as quais 12 crianças, pessoas idosas, e algumas sem qualquer rendimento. E que estas familias ficaram sem qualquer alternativa habitacional digna e adequada às condições e socais dos agregados.
2. A Autarquia actua atraves da coação, da violencia e apresenta falsas soluções como o pagamento de um mês de renda, no arrendamento comercial, a pessoas sem rendimentos suficientes que lhes permita manter uma casa.
3. No momento actual de crise, ha um nivel muito elevado de desemprego e a politica de austeridade tem vindo a cortar de forma cega todos os apoios sociais.
4. Existe uma ausência evidente de politica de habitação que proporcione acesso às pessoas com baixos rendimentos.
5. O que aconteceu nos ultimos dias enquada-se num processo sistematico de despejos e violencia perpetrados pelo municipio, que tem vindo a expulsar milhares de familias nestas condições ao longo dos anos, que habitam em terrenos privados e comprados recentemente por fundos de investimento e empresas imobiliarias com fortes interesses expeculativos. E que o poder publico trabalha assim para interesses privados sem acautelar a segurança e os direitos das familias em situaçao vulneravel e que aqui habitam ha anos.

Os movimentos e redes aqui representados tomam as seguintes posiçoes :

1. Repudio total por estes desalojamentos, agravados pela ausência de alternativas de alojamento para as famílias em causa;
2. Denunciamos a utilização de avultados meios de segurança pública e de violência desproporcionada para assegurar um interesse privado, facto também já criticado pelo Provedor de Justiça, facto que constitui simultaneamente um abuso de poder e uma incursão na esfera do poder judicial;
3. Consideramos inaceitável que um deputado municipal, adequada e explicitamente identificado, tenha sido detido no exercício das suas funções e que lhe tenham sido negados pelas autoridades quaisquer esclarecimentos, pedidos no exercício dos seus direitos legais.
4. Exigimos explicações quer à Câmara Municipal da Amadora, quer ao Ministério da Administração Interna do Governo Português, sobre este processo, no que diz respeito às várias ilegalidades cometidas, à violência utilizada, à competências da CMA e à violação de direitos dos eleitos locais.
5. Exigência de cumprimento da legislaçao nacional e internacional para o cumprimento de direitos humanos e direitos sociais fundamentais
6. Parar com os despejos imediatamente enquanto nao ha uma politica e respostas adequadas;

Robert Andrzejewski
Stowarzyszenie Mieszkańców Hoża27a
www.hoza27a.pl

ZałącznikWielkość
Declaration against evictions, Amadora.pdf217.48 KB
Etykietowanie