Przedstawiamy tekst słynnego dekretu Bieruta z 26.10.1945 r.

Przedstawiamy tekst słynnego dekretu Bieruta z 26.10.1945 r.


By spoleczni - Posted on 15 grudzień 2010

Poniżej przedstawiamy tekst słynnego dekretu z 26.10.1945 r.
opublikowany w dniu 21 listopada 1945 r. w Dzienniku Ustaw nr 50 poz.279

jednak z całą mocą należy zastrzec,że w ciągu 70 lat doszło do wydania innych aktów prawa, dotyczących przejętych na podstawie art.1 poniższego dekretu nieruchomości gruntowych oraz na podstawiedalszych przepisów dekretu przejętych nieruchomości budynkowych.W szczególności wygasły prawa do odszkodowania zapisane w art. 7 ust. 4 i 5 oraz art.8 dekretu z 26.10.1945 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia29.04.1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. z 1985r. nr. 22 poz. 99).

Etykietowanie