Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.

Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.


By spoleczni - Posted on 08 marzec 2011

Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
1 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
RAPORT
z czwartego spotkania z cyklu Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych
z dnia 19 stycznia 2011 r.
Informacje ogólne:
Celem cyklu Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych jest prezentacja polityki lokalowej m. st.
Warszawy realizowanej za pośrednictwem Biura Polityki Lokalowej. Czwarte z kolei spotkanie z
mieszkańcami Warszawy było dokończeniem spotkania trzeciego z dnia 7 grudnia 2010 r.
i poświecone zostało następującym zagadnieniom:
1. Forma i zakres udzielania pomocy mieszkaniowej w Warszawie,
2. Zamiana lokali,
3. Jawność procedury wynajmowania mieszkań komunalnych a ochrona danych
osobowych.
Spotkanie odbyło się w dniu 19 stycznia 2011 r. w Urzędzie Dzielnicy Wola przy Al. Solidarności
90. Trwało trzy godziny – od 16.30 do 19.30. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele - Centrum
Komunikacji Społecznej: Panie Anna Pertoff – Skiba oraz Izabella Baran, Biura Polityki
Lokalowej: Dyrektor, Pani Beata Wrońska-Freudenheim oraz Zastępca Dyrektora, Pan Tomasz
Krettek oraz przedstawiciele organizacji broniących praw lokatorów i osoby indywidualne.
Spotkanie prowadziły moderatorki z firmy Markert Mediacje: Kinga Markert oraz Anna Cybulko.
Program spotkania:
1. Wprowadzenie nowych moderatorek - Pani Anna Pertoff – Skiba
2. Otwarcie spotkania – moderatorki
3. Podsumowanie dotychczasowych prac – moderatorki
4. Wprowadzenie reguł współpracy – moderatorki
5. Odpowiedzi na pytania z poprzednich spotkań - Pani Beata Wrońska-Freudenheim, Pan
Tomasz Krettek
6. Zebranie dodatkowych pytań i wolnych wniosków – moderatorki
7. Odpowiedzi na pytania – moderatorki
8. Podsumowanie spotkania oraz pożegnanie uczestników - moderatorkiWarszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
2 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Podsumowanie przebiegu spotkania:
Spotkanie przebiegło zgodnie z programem. Przybyło około 60 osób. Na początku wprowadzona
została zmiana do Regulaminu WSM ustanawiająca brak konieczności rejestracji przed kolejnymi
spotkaniami. Propozycja, która padła ze strony przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej, została
poddana głosowaniu i przyjęta jednomyślnie. Następnie Pan Marek Jasiński zapytał o zmianę na
stanowisku zastępcy dyrektora Biura Polityki Lokalowej oraz poprosił o możliwość rozdania
uczestnikom spotkania ankiety dotyczącej ich zadowolenia z formy i treści dotychczasowych
spotkań. Na pytanie o to, kiedy odbędzie się spotkanie dotyczące problemów osób
zamieszkujących w lokalach adaptowanych, udzielono informacji, że będzie to połowa lutego lub
początek marcia – przed lub po feriach zimowych Pan Krzysiewski zgłosił chęć skorygowania
pytania zadanego uprzednio pod adresem Pani Łęgiewicz. Padło również pytanie, kiedy odbędzie
się spotkanie dotyczące remontów. Pojawiły się głosy wyrażające niezadowolenie z przebiegu
dotychczasowych spotkań. Jeden z uczestników po wyrażeniu swego zdania odnośnie
efektywności spotkań opuścił salę w początkowej części spotkania. Następnie sesja poświęcona
była odpowiedziom na pytania zgodne z tematyką spotkania. Przed przystąpieniem do 6 punktu
agendy moderatorki zrobiły 5 minutową przerwę, w czasie której zostały zebrane pytania i wolne
wnioski spisane przez uczestników na kartkach. Całość spotkania została utrwalona przy pomocy
dyktafonu i kamery.
Zestawienie pytań i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców oraz udzielanych
odpowiedzi:
W pierwszej części spotkania przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej – Dyrektor, Pani Beata
Wrońska-Freudenheim oraz Zastępca Dyrektora, Pan Tomasz Krettek odpowiadali na pytania
dotyczące tematyki spotkania, ale zadane na poprzednich spotkaniach. Ich wypowiedzi
wspierane były przez wyświetlaną prezentację.
W drugiej części spotkania odpowiedzi udzielane były na pytania zebrane przez moderatorki w
trakcie przebiegu obecnego spotkania.
Pytanie: Kryteria przydziału mieszkań komunalnych – rudery?
Odpowiedź: BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Rozumiem, że pytanie to padło w kontekście prezentacji przestawionej na jednym z poprzednich
spotkań przez Panią, której został przydzielony lokal. Lokal ten był ładny, wyremontowany, a
jedynie klatka była w trakcie remontu. Istnieje obowiązek przekazania lokalu w stanie zdatnym do
użytkowania. Jednakże, musicie Państwo pamiętać, że im mniejsza dzielnica, tym mniejsze
środki. Lokal okazywany jest w momencie, kiedy osoba zostanie zakwalifikowana do jego
uzyskania. Lokal powinien być wyremontowany do momentu wydania. W trakcie okazywania nie
musi być wyremontowany. Uważam, że pustostany powinny być wynajmowane. Jednak dzielnice Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
3 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
mają różne praktyki w tym zakresie. Czasami lokale są remontowane, dopiero przed
wprowadzeniem się osoby zakwalifikowanej.
Temat remontów zostanie doprecyzowany na spotkaniu ich dotyczącym.
Dyskusja:
Marek Jasiński
Na remontach się znam. Dzielnice mają takie budżety, że mogą wyremontować 150-200 lokali,
więc gdyby tak było jak Pani mówi, to nie było by kolejek po przydział mieszkania komunalne.
Dziękuję.
Pytanie: Co to znaczy „wywiązywanie się”?
Odpowiedź:
TOMASZ KRETTEK
Jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi Państwu o wywiązywanie się na podstawie Kodeksu cywilnego
i Ustawy o ochronie praw lokatorów, czyli, na przykład, nie podnajmowanie. Korzystanie zgodnie
z przeznaczeniem, regulowanie należności, w tym opłacanie czynszu. Obowiązki i prawa najemcy
wynikają z ustaw.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Pamiętam kontekst tego pytania. Chodziło o kwestię związaną z wskazywaniem lokali w nowych
budynkach. Takie lokale są przyznawane osobom dokładnie spełniające określone kryteria, które
muszą się wywiązywać z postanowień umowy. Może to niezrozumiałe dla niektórych, a
jednocześnie logiczne dla innych. Gdy Wola zasiedlała pierwszy etap ulicy Piaskowej, dużo osób
nie płaciło czynszu. Ludzie nie szanowali uzyskanych lokali – niszczyli je. Wobec czego pojawiły
się głosy wśród urzędników kwestionujące sens budowy mieszkań komunalnych. My jednak
widzimy sens i będziemy tego bronić. Jednakże, pracownicy innych biur też walczą o budżet,
odbierają nam argumenty w walce, a takie zdarzenia nie pomagają nam w tej walce. Stąd
musieliśmy wprowadzić zapis dotyczący wywiązywania się, żeby można było argumentować
uzyskiwanie środków. Niestety, nie jesteśmy jedynym biurem, które ubiega się o środki z budżetu
miasta. Nie wszyscy myślą tak jak my, że budynki komunalne są priorytetem.
Dyskusja:
Jolanta Brzeska
Z całym szacunkiem. Pani mi ubliża, jeśli nie widzi Pani potrzeby budowy mieszkań komunalnych.
Jeżeli nie ma Pani argumentów, aby bronić środków na budownictwo komunalne, to zaczynam
wątpić w Pani kompetencje.
Pan nr 1
Mnie nie ubliżyło, ale podniosło na duchu to stanowisko Pani dyrektor i je podzielam. Dziwię się,
że w Radzie i Dzielnicach są inne głosy. Jeżeli chodzi o niszczenie, to sądy i prokuratury są, aby Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
4 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
zrobić z tym porządek. Dwa lata temu 6000 potrzeb na mieszkania komunalne, a my podobno
500 mieszkań budujemy rocznie. W takim tempie ten problem załatwimy do roku 2020.
Kazimierz Dąbrowski, Komitet Obrony Lokatorów
Jeśli chodzi o mieszkania komunalne, to u nas sprawa jest bardzo zaniedbana. Niemcy do 90
roku wybudowali 9 mln. mieszkań, nawet w USA buduje się takie mieszkania, a w Polsce
sprzedano około 1 mln. mieszkań.
Zagadnienie: Urealnić prawo § 4 (musi mieszkać za zgodą właściciela)
Odpowiedź:
TOMASZ KRETTEK
Przechodzimy na grunt uchwały gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład zasobu mieszkaniowego Miasta, która stanowi część systemu obowiązującego prawa. To,
że najemca musi mieszkać za zgodą właściciela wzięło się z art. 688² Kodeksu cywilnego (dalej
k.c.), mówiącego, że bez zgody wynajmującego, najemca nie może podnająć lokalu innej osobie.
Ten przepis jest po to, aby obronić potrzebujących. Były przypadki, że wprowadzali się ludzie bez
zgody, co powodowało zwiększenie liczby osób tam zamieszkujących, co skutkowało wnioskami
o zamianę mieszkania na większe, bo za dużo osób mieszka. W uchwałach wskazane są pewne
sytuacje, gdzie to kryterium nie jest stosowane np.: przy „dekretowcach”. Zgoda wynajmującego
na zamieszkiwanie w § 4 musi być, bo takie jest prawo, a jego brak obróciłby się przeciwko
faktycznie potrzebującym.
Zagadnienie: Urealnienie kryteriów (bezdomność)
Omówienie:
TOMASZ KRETTEK
Nie wiem, czy dobrze rozumiemy. W naszej uchwale mamy definicję bezdomności tożsamą z
definicją ustawową z ustawy o pomocy społecznej (odczytanie brzmienia). Definicja, jak Państwo
słyszycie jest precyzyjna.
Dyskusja:
Krzysztof Wójcicki, Rada Obywatelska Osiedla Koło:
Odnośnie bezdomności. Czy miasto ma prawo przystępować jako interwenient uboczny
przyczyniając się do bezdomności?
TOMASZ KRETTEK
Jeśli Pan pozwoli, odpowiedź na to pytanie pokrywa się z odpowiedzią na jedno z kolejnych pytań
i przy nim bym na nie odpowiedział.
Na kolejne 3 pytania odpowiedź została udzielona razem ze względu na związek z art. 691 k.c.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
5 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Pytania:
1. Na jakiej podstawie lokatorzy otrzymują lokale bez sprawdzenia kryterium
dochodowego?
2. Art. 691 kc (ciocia)?
3. Dlaczego nie dochowano prawa dziedziczenia (córka po matce)?
Odpowiedzi:
TOMASZ KRETTEK
Pierwsze dwa są szczegółowe, więc zacznijmy od ogólnego.
Art. 691 k.c. był wielokrotnie zmieniany. Mówi on kto może wejść w stosunek najmu po zmarłym
wyszczególniając, że ta osoba musi spełniać łącznie dwa następujące kryteria zamieszkiwania w
lokalu za życia osoby uprawnionej i wchodzić w krąg osób. Tymi osobami są zgodnie z art. 691
k.c. (odczytanie treści art. oraz dookreślenie terminu pożycie małżeńskie zgodnie z orzeczeniem
SN). Dlatego też odnosząc to do pytania 2, „ciocia” - siostrzenica nie mogła wstąpić w stosunek
najmu, bo nie spełniała wcześniej wymienionych kryteriów. Jeżeli chodzi o sytuację, dlaczego
córka nie mogła wstąpić, to wynikało to z faktu, że nie zamieszkiwała z matką. To też jest
związane z naszą uchwałą § 31, który wprowadziliśmy od 28 sierpnia 2009r., niejako
rozszerzyliśmy art. 691 k.c. gdyż, jak Państwo wiecie, teraz również z wnukiem może zostać
zawarta umowa najmu pod pewnymi dodatkowymi kryteriami. Jednakże w tych sytuacja badamy
to dokładnie, bo czasami wnuki są osobami zamożnymi, które nie muszą mieszkać w mieszkaniu
komunalnym. Wracając do pytania pierwszego, muszę zaznaczyć, że zgodnie z prawem są dwa
wcześniej wskazane kryteria – zamieszkiwanie i krąg osób, w związku z czym, jeżeli są
spełnione, nie badamy kryterium dochodowego.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Chciałabym tylko dodać, że ubolewamy nad tym, że zapis art. 691 k.c. taki jest, bo uważamy, że
każdy powinien spełniać kryterium dochodowe. Ten zapis stwarza pewną nierówność objawiającą
się tym, że część osób jest badana, a cześć nie.
Dyskusja:
Janina Gąsowska, Stowarzyszenie Hoża 27a
Mam konkretny przypadek. Mieszka wdowa z dziećmi, jeśli wyjdzie za mąż co z dziećmi jeżeli się
wyprowadzi pomimo, że spełnia wszelkie kryteria. Czy mają wyjść na ulicę?
TOMASZ KRETTEK
Wg. § 31 uchwały jeżeli się wyprowadzi do męża to będzie istniała możliwość zawarcia umowy z
dziećmi. Jednakże muszą spełnić kryteria z tego §. Teoretycznie tak, ale pod warunkami.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
6 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów:
Wiemy, jaki jest k.c. Znając prawo wystąpiliśmy – organizacje lokatorskie – z postulatem, żeby
inaczej traktować wnuki, które często zostają i nie zawsze są w sytuacji majątkowej, o jakiej Pan
mówił. Czasami są to minimalne odstępstwa od kryteriów, ale wydział zasobów lokalowych
mógłby z większą przychylnością traktować takie wnioski. Czy wy tu prezentujecie prawo, czy
macie wypracować nowe metody i rozwiązania w związku z postulatami organizacji lokatorskich?
ANNA CYBULKO
Czyli jest to pytanie o potencjał do zmian tych spotkań.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nigdy nie było pytania ze strony organizacji dotyczącego tego, czy wnuki mogłyby w nieznaczny
sposób przekraczać kryterium dochodowe. Dlaczego akurat wnuki? Pamiętam, że postulaty
dotyczyły wnuków i uprawnień wnuków, które są zawarte w uchwale po spełnieniu pewnych
warunków. Wnuki do 2009 roku nie miały prawa wstępować. Nie wynikało to ani z Uchwały ani z
Kodeksu. Dlaczego mamy mówić tylko o tym, że jeżeli wnuki starają się o te uprawnienia, to
mogłyby przekraczać nieznacznie wymogi finansowe?
ANNA CYBULKO
Rozumiem, że pytanie było o to, czy ta dyskusja może wpłynąć na decyzje podejmowane przez
urzędników?
TOMASZ KRETTEK
Musimy działać zgodnie z prawem, nie możemy niezgodnie z przepisami. Art. 691 k.c. wykreślił
wnuki, my i tak dużo dla nich robimy. W 2009r. uchwała wprowadziła radykalną zmianę. To są
przepisy bezwzględnie obowiązujące i nie mogą być swobodnie interpretowane.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
(Przeczytała postulat Komitetu Obrony Lokatorów dotyczący wnuków złożony wcześniej)
Pan nr 2
Jeżeli chodzi o kryterium dochodowe, to jest tak, że jak się przekroczy dochód na osobę w kwocie
1136 złotych, to jest się odsyłanym na wolny rynek. Na wolnym rynku najtańsze mieszkanie w
okolicach 2000 złotych. Wobec tego do tego kryterium bezwzględnie trzeba dodać cenę
mieszkania na wolnym rynku.
ANNA CYBULKO
Rozumiem, że to postulat zmian.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
7 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Pan nr 3
Proszę o wyjaśnienie następującej kwestii. Pojawiają się w prasie takie sformułowania: Uwaga
rząd chce pozbawić najbliższych możliwości dziedziczenia. Umiera główny najemca, a żonie i
synowi proponuje się lokal socjalny. Skąd takie artykuły?
TOMASZ KRETTEK
To jest kwestia zmiany ustawy planowana w sejmie. Są to wstępne założenia. My jako miasto nie
mamy na to wpływu.
Pan nr 4
Nie zgodzę się z Panem Panie Dyrektorze, bo prawo może być ciężkim prawem, ale musi mieć
sens.
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów
W dniu 20 grudnia 2010r. Pan Jakubiak odpisał na postulaty.
(Odczytuje odpowiedź)
Proszę o wytłumaczenie, co to znaczy zwiększone dla tej grupy kryterium dochodowe.
TOMASZ KRETTEK
(Odczytuje § 31).
Te spotkania są ważne dla rozszerzania Państwa wiedzy.
Czyli już sporo zrobiliśmy dla wnuków, bo podnieśliśmy kryterium dochodowe o 60%.
Pytanie: Dlaczego lokatorzy z reprywatyzowanych budynków otrzymują lokale socjalne?
Odpowiedź:
TOMASZ KRETTEK
To są budynki zwrócone. Nie wiem, o co dokładnie chodzi. Jeżeli jest budynek prywatny i
właściciel uzyskał eksmisję z prawem do lokalu socjalnego to eksmisja odbywa się do takiego
lokalu dostarczonego przez gminę. Może też być przypadek z naszej Uchwały §16 ust. 2, który
ostatnio zmieniliśmy. Nawet, jeżeli osoba jest uprawniona do najmu lokalu socjalnego, to może
najem przejść do innego budynku też na lokal socjalny. Trudno precyzyjnie stwierdzić, o co
dokładnie chodziło.
Dyskusja:
Pan Krzysiewski
Dziwne to pytanie. Dlaczego akurat ma być prawo do lokalu socjalnego skoro to o gorszym
standardzie. Jeżeli mieszkał w komunalnym i jest eksmisja to dlaczego do lokalu socjalnego.
Powinno być do komunalnego, a nie socjalnego.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
8 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
TOMASZ KRETTEK
Rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie. Po zwrocie właścicielowi to już nie jest lokal komunalny.
Takie jest prawo. De facto Pan zadał pytanie o uchwałę o §5, czyli kwestie związane z najmem
lokali. Później to będzie omówione.
Jolanta Ciecierska, Komitet Obrony Lokatorów
Mam nowy aneks do umowy najmu mieszkania w budynku zwróconym. Aneks wprowadza nową
kwotę, czyli 12 zł za metr. Czynsz po takim podniesieniu stanowi więcej niż połowę moich
dochodów, w związku z czym nie stać mnie na płacenie innych opłat. To jest początek spirali,
która zwala mnie do lokalu socjalnego, jak dostanę eksmisję to może z lokalem socjalnym albo na
bruk. Tak to jest. Tak nie może być, to droga do bezdomności - do przerobienia człowieka w
szmatę. Czy będą nadal istniały mechanizmy chroniące mnie i innych lokatorów przed tym?
Głosy z sali, że wszyscy są w takiej sytuacji
TOMASZ KRETTEK
Może zacznę od czynszu. Właściciel może tak zrobić. Skupmy się na pomocy wskazanej w
uchwale § 5 ust. 1 i 2. To jest pomoc dla lokatorów budynków zwróconych. (odczytuje treść
artykułu). Niestety przy przekraczaniu kryterium dochodowe nie przysługuje Pani ta pomoc.
Poruszenie na sali
Jolanta Ciecierska, Komitet Obrony Lokatorów
Płacę czynsz regularnie, bo nie mam wyboru.
TOMASZ KRETTEK
Pod pewnymi warunkami można złożyć wniosek do dzielnicy i pomoc będzie udzielona.
Zrozumiałem z Państwa wypowiedzi, że powinniśmy podwyższyć kryterium dla „dekretowców”,
tak?
Z sali słychać TAK
Jolanta Brzeska
Mówi Pan o kryterium dochodowym i że jak się je spełnia to dostanie się pomoc. Mam zaległości
w opłatach. Właściciel 2500 złotych każe mi płacić. Zaległości mam potężne 80-90 tys. złotych.
Kto zapłaci za mnie, ja nie mam z czego. Złożyłam podanie o lokal, bo sąd mi odmówił lokalu
socjalnego. Odmowa przez gminę, bo brak lokali. Jest to łamanie prawa niezgodne z uchwałą
Rady miasta. Nie ma mi kto pomóc. Ja do dnia dzisiejszego czekam.
TOMASZ KRETTEK
To jest sprawa wybitnie indywidualna. Porozmawiajmy po spotkaniu.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
9 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Piotr Ciszewski, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
To, że sąd przyznał prawo do lokalu socjalnego nie zwalnia państwa od możliwości przyznania
komunalnego. Tak długo jak nie będzie budowane więcej lokali komunalnych, będzie ciężko.
Marek Jasiński
Nie byłoby tego wszystkiego. Dlaczego miasto przekazuje umowy najmu spadkobiercom na
podstawie art. 678 k.c. skoro jest on bez zastosowania do „dekretowców”.
TOMASZ KRETTEK
Miał Pan już wystarczającą odpowiedź w tym temacie.
ANNA CYBULKO
Dlaczego przekazywane są umowy najmu do lokali (moderator zapisuje pytanie na tablicy)
KINGA MARKERT
Zapewniamy, że wrócimy do tego pytania.
Duże zamieszanie na sali.
Oskar Hejko
Myślę, że można powiązać te pytania razem z najmem. Prosimy o kamerowanie Pana Dyrektora,
bo chcemy zamieścić tą odpowiedź.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
26 października br. była odpowiedź na to pytanie.
Marek Jasiński
Chcemy dziś.
TOMASZ KRETTEK
Pan ją już dostał.
KINGA MARKERT
Proponuję powrót do porządku obrad.
Zanotowano na tablicy pytanie dotyczące przekazywania umów najmu na mocy art. 678 k.c.
Pytanie: Ile osób z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokale komunalne?
Odpowiedź:
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Na pytanie Pana Gawlikowskiego - spraw rozpatrzonych jest 299 z czego 90 zrealizowanych.
Najwięcej na Śródmieściu i Praga Północ i Mokotów. To jest rozpatrywane w dzielnicach,
możemy poprosić o doprecyzowanie. Dane szczegółowe na slajdzie.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
10 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Dyskusja:
Marek Jasiński
Pani Dyrektor jedno bardzo ważne pytanie. Ile mieszkań komunalnych zostało straconych, a ile
mieszkań zostało utraconych ze względu na sprzedaż np. lokatorom. Chcemy danych od 1989r.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Musimy wystąpić do BGN-u. My wykonujemy decyzje. Będzie spotkanie dotyczące sprzedaży,
postaramy się przedstawić te dane.
Piotr Ciszewski, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Mam nadzieję, że Państwo uzyskacie te dane, bo jak my chcieliśmy je dostać to nie udało się.
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów
Czy Pani sądzi, że te dane są satysfakcjonujące?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Biorąc pod uwagę czas wprowadzenia, jest to tempo zadowalające. To jest tryb przyśpieszony.
WZL nie są zalane wnioskami w liczbie kilku tysięcy. Do nas trafia 10% lokatorów. Nie wszyscy
właściciele są bezwzględni. To jest część osób, które znalazły się w takiej sytuacji. Jestem mile
zaskoczona wynikiem.
KINGA MARKERT
Rozumiem, że nie ma satysfakcjonującej interpretacji tych słupków.
Pytanie: Czy można wystąpić z wnioskiem o najem lokalu komunalnego mając ważną
umowę najmu w budynku sprywatyzowanym?
Odpowiedź:
TOMASZ KRETTEK
Nie można wystąpić o najem, będąc najemcą w innym budynku. Tak jak było mówione
poprzednio.
Pan nr 2
Do Pani dyrektor i Pana dyrektora mam pytanie. Wracam do słupków. 5200 z czymś osób
czekających na lokale. Ile jest ich na dziś w Warszawie?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nie ma przy sobie tych danych. Poziom jest podobny, ale zmienia się struktura. Więcej jest
wniosków o lokal socjalny. To nie są te same osoby.
Pan nr 3
Czy można wnioskować o mniejszy lokal?Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
11 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
TOMASZ KRETTEK
Jeżeli chodzi Panu, żeby w ramach budynku prywatnego zmienić lokal na mniejszy, to niestety
zgodnie z uchwałą, nie ma takiej możliwości. Jeżeli ma Pan możliwość znaleźć, inną osobę
prywatną zainteresowaną zamianą, to wtedy tak, przy zgodzie właściciela. Porozmawiam z
Panem później.
Pan nr 4
Pan mówi, że nie ma takiej możliwości z budynków zwracanych. Co jeżeli współwłaścicielem jest
miasto?
TOMASZ KRETTEK
Jeżeli tak jest, czyli w częściach ułamkowych. Sytuacja jest trudna. Opinia prawna mówi, że nie
jest to zasób mieszkaniowy miasta.
Krzyki z sali.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nie ma znaczenia czy ZGN ma to we władaniu. Rozmawialiśmy już o tym. Opinia prawna jest od
dwóch lat. To nie jest opinia BPL. Niepożądana jest to sytuacja. Współwłasność bardzo
komplikuje nam pracę.
Krzyki z sali: Bóg was pokaże, wstydzilibyście się, kantujecie ludzi itd.
Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Dotyczy budynku przy ulicy Dalberga 5. Kto wydał tą opinię? Naszym zdaniem to jest nadal w
zasobach miasta. Skoro to jest nadal miasta. Burmistrz Woli złożył apelację, w sprawie części
miejskiej. Dlaczego Państwo wprowadzacie ludzi w błąd? Proszę o wyjaśnienie art. 678 k.c. Na
jakiej podstawie Państwo zwracacie mieszkania razem z lokatorami, którzy odbudowywali
Warszawę? Dlaczego trafiają na bruk? Dlaczego w urzędach jest tak wielu skorumpowanych
urzędników? Mossakowski jak jest skumplowany? Od 2006 roku czekam na odpowiedź.
KINGA MARKERT
Rozumiem, że sytuacja budynku przy ul. Dahlberga jest niejako szczególna.
Janusz Baranek, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Jak można oddać własnościowy budynek? Czyjeś mieszkanie oddawać pod wpływem roszczeń
innej osoby. Miasto przekazało budynek spadkobiercom i stało się ułamkowym właścicielem.
TOMASZ KRETTEK
My nie przekazujemy mieszkania tylko BGN. To jest własność ułamkowa. (odczytuje art. 2 pkt. 10
ustawy o ochronie praw lokatorów). Literalnie przyjmując jedynie lokal będący 100% własnością
miasta wchodzi do zasobu. BGN się tym zajmuje.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
12 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Marek Jasiński
Odnoszę się do Pani zdania. Prośba o przesłanie opinii prawnej.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nie praktykowaliśmy nigdy przekazywania takich dokumentów. Dla nas lepiej byłoby gdyby
współudziału nie było. Ustosunkujemy się do tego.
Pani nr 1
Chciałam zwrócić uwagę. Mówi się długo pracujcie. Przepracowałam 46 lat życia. Pan Stachura
czyha na sprzedaż naszych mieszkań. Chce sprzedać nas razem z mieszkaniami.
Zwróćcie państwo na to, co się dzieje! Kto odbiera te kamienice? Odbudowywaliśmy Warszawę.
Stachura mnie wyrzuca.
Pan nr 2
Padło słowo korupcja. Zabolało mnie. Podziwiam Pani Dyrektor opinię o budownictwie
komunalnym. Występowałem na spotkaniu Rady Miasta, że trzeba więcej mieszkań budować.
Pani powiedziała, że będą wynajmować prywatne mieszkania i udostępniać, jako komunalne.
Korupcja tu gdzieś jest. Mieszkanie powinno kosztować 120 tyś. złotych 50 metrów
kwadratowych. Nie wiadomo, co dalej. Przy wynajmie prywatnych na komunalne większa
możliwość korupcji.
ANNA CYBULKO i KINGA MARKERT
Uporządkowują dyskusję
Pytanie: Co z lokalami tymczasowymi (co z Przeworską)?
Odpowiedź:
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Pytanie dotyczące Przeworskiej. Jest to hotel robotniczy. 3 dzielnice mają podpisane z nim
umowy na wskazywanie lokali tymczasowych. Liczba zrealizowanych wyroków eksmisyjnych do
niego to 324 eksmisji, z czego skorzystało 42 osoby. Część z nich złożyła wnioski do gminy o
najem na zasadach ogólnych. Żadna z dzielnic nie potwierdziła, że do lokali trafiały osoby
niepełnosprawne lub rodziny z małoletnimi. Właścicielka hotelu może podpisywać z kim chce
umowy. Wiemy, że zamieszkują tam inne osoby. Szkoda, że nie ma kogoś z Kancelarii
Społecznej
KINGA MARKERT
Rozumiem, że jest Pani otwarta na rozmowy w tej kwestii?Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
13 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Dyskusja:
Marek Jasiński
To nie tylko Przeworska. Ludzie są umieszczani w hotelach wynajmowanych przez miasto na 2-3
miesiące, a później muszą sam sobie radzić. Co później?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Jeżeli mają Państwo pomysł na rozwiązanie, to proszę o przykłady.
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów
Osoby musiały opuścić lokal socjalny ze względu na zły stan techniczny. Na przykład z Igańskiej
8a m 1, ze względu na decyzję WZL muszą się wyprowadzić, w związku z warunkami
technicznymi. Remont budynku, który się sypie nie może być przeprowadzony w 2 miesiące.
Lokal powinien być na rok.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nie możemy dziś odpowiedzieć. Sprawdzimy. Nie można dokonać zamiany lokalu socjalnego na
pomieszczenie tymczasowe.. Odpowiedź może być udzielona na następnym spotkaniu lub
mailowo. Do roku lokal zamienny na czas remontu jest wskazywany.
Pytanie: Dlaczego lokal socjalny spowodował uruchomienie procedury odebrania praw
rodzicielskich?
Odpowiedź:
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nie znamy takiego przypadku.
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów
Pani, która jest w takiej sytuacji właśnie przyszła.
Oskar Hejka
Pytanie do Pani Dyrektor. Przy sprawie hoteli zasygnalizowała Pani, że jeżeli organizacje mają
pomysły, to wy jesteście otwarci na rozmowy. Czy dobrze zrozumiałem?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Tak, jesteśmy gotowi na rozmowy.
Pani nr 2
Dostaliśmy lokal socjalny na ulica Żółkiewskiego. Nie zgodziliśmy się na niego, bo miało 21
metrów kwadratowych. Jest jedno pomieszczenie, a nas jest 4 osoby, w tym mój ojciec, brat i
moja córka, która ma 9 lat i chodzi do szkoły. Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
14 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Marek Jasiński
My prowadzimy tą sprawę i chciałbym uzupełnić. Państwo dostali mieszkanie – jedno
pomieszczenie na 4 rodziny. Tak się nie robi. To jest patologia.
ANNA CYBULKO
Rozumiem, że to jest nawiązanie do głównego pytania.
Pani nr 2
Tak, ponieważ nie chciałam się zgodzić, to Pan komornik założył sprawę o ograniczenie władzy
rodzicielskiej.
TOMASZ KRETTEK
Komornik skorzystał z prawa (odczytuje art. 1046 § 8 Kodeksu postępowania cywilnego) .
Czyli komornik nie wykonał egzekucji i poinformował sąd opiekuńczy.
Do pana Jasińskiego: wyrok jest wiążący dla miasta. Umożliwia przyznanie lokalu socjalnego.
Wobec czego miasto udostępnia jeden lokal, ale może być inaczej w sytuacjach wyjątkowych.
Miasto się nie przyczyniło do wszczęcia odebrania praw rodzicielskich.
Marek Jasiński
Dlaczego nie można dać dwóch mniejszych pokoików, a nie robić kołchoz?
TOMASZ KRETTEK
Lokal spełniał kryteria 5 metrów kwadratowych na osobę.
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów
Nie zgadzam się, że wyrok mówił, że ma być jeden lokal socjalny. Jest powiedziane, że
uprawnienie, nie, że jeden. To jest prawo, a nie lokal.
KINGA MARKERT
Może zgłosicie się Państwo z tą szczególną sprawą do biura?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Z chęcią się spotkamy.
Jakub Gawlikowski, Komitet Obrony Lokatorów
Z takich spotkań nic nie wynika. O ile się odbywają.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
My prosimy o dane tych konkretnych osób. Nie będziemy rozmawiać na forum o danych
personalnych Państwa i ich problemach. Nie ma takich spraw żeby odebrać prawa rodzicielskie
na skutek wykonania wyroku. Czy sąd Państwu odebrał prawa rodzicielskie?Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
15 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Pani nr 2
Nie, jeszcze nie.
ANNA CYBULKO:
Rozumiem, że po uszczegółowieniu będzie konkretna odpowiedź.
KINGA MARKERT i ANNA CYBULKO
Tu się zajmujemy ogólnymi sprawami, a indywidualne prosimy kierować do biura. Moderatorki
wskazują dane do kontaktu. Prosimy o kontakt pod tym adresem. Prosimy o zapisanie pytań do
części drogie dyskusji na kartkach i wręczenie ich nam. Po przerwie uzyskacie Państwo na nie
kolejno odpowiedzi.
Zamieszanie na sali
(przerwa 5 minutowa do 18:30)
Odpowiedzi na zebrane na kartkach pytania i wolne wnioski
Brak autora
Kiedy spotkanie dotyczące remontów?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Spotkanie w lutym dotyczyć będą adaptacji.
Nie wiem jak ważna jest dla Państwa sprzedaż. Może kwiecień.
ANNA CYBULKO
Rozumiem, że jest możliwość zmian terminów. Prosimy o kontakt z BPL pod podanymi
kontaktami.
Art. 678 k.c.?
TOMASZ KRETTEK
Już było 4 razy mówione. (Czyta art. 678 k.c.)
Są próby właścicieli, żeby ten przepis nie funkcjonował, a wtedy umowy byłyby nieważne.
Lokatorzy pozostaliby bez ochrony. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 1998 roku stwierdził, że
przejęcie nieruchomości powoduje, że art. 678 k.c. obowiązuje. Po zwrocie umowy najmu są
ważne, a w miejsce miasta wchodzi właściciel.
Marek Jasiński
Czy to jest zgodne z prawem?Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
16 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
TOMASZ KRETTEK
Tak, jest. Dziwi mnie, że niektóre stowarzyszenia występują razem w jednym szeregu z
właścicielami, którzy dążą do tego, aby ten art. nie funkcjonował.
Pani nr 3
Jak ktoś chce zwrotu budynku, to Państwo powinno ich gdzie indziej umieścić i zadbać o to.
Oskar Hejka
Na drugim spotkaniu z serii poruszałem ten temat i wtedy Pan dyrektor mówił, że już drugi raz
tłumaczy.
Owszem, to jest novum - lokatorzy razem z właścicielami. Bo była przez Państwa uprawiana
wcześniej polityka skłócenia. Skoro unieważniono decyzje, to ex nunc. Interpretacja tego wyroku
jest naciągana, są przeciwne interpretacje Sądu Najwyższego dotyczące tego art. Co jeśli nie
stosuje się tego art.? Dlaczego przemilczał Pan pewne fakty? Miasto musi się zwrócić się do
nowego właściciela. Sytuacja jest następująca budynek prywatny, lokatorzy miejscy. Nie macie
możliwości nie wywiązać się z umów zgodnie z prawem. Znaleźliście sobie furtkę w postaci art.
678 k.c., który jest nieadekwatny. Zasobu komunalnego nie ma. Skoro musielibyście się dogadać,
to i musielibyście dopłacić nowemu właścicielowi. Właśnie, dlatego, że musielibyście w takiej
sytuacji dopłacać. Art. 678 k.c. jest tak, a nie inaczej przez was wykorzystywany
KINGA MARKERT
Pytanie o to, czy jest komentarz do tej wypowiedzi.
TOMASZ KRETTEK
Nie mam komentarza do tej wypowiedzi.
Pani Kita
Jestem lokatorką budynku, gdzie znalazł się właściciel. Czy jest możliwość spotkania z Panią
Dyrektor. Nie chcę telefonu. Chcę się spotkać. Bo jak wybieraliśmy Panią Gronkiewicz i się
dodzwoniłam to mnie odłączono. Jestem schorowana.
KINGA MARKERT
To jest telefon do umówienia się z Panią albo zapraszamy po spotkaniu.
TOMASZ KRETTEK
Proszę podejść.
Na sali poruszenie chęć powrotu do pytania o art. 678 k.c.
Marek Jasiński
Ma Pani nakaz uniknięcia odpowiedzi na to pytanie.
Jak nie odpowiecie to wychodzimy.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
17 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
KINGA MARKERT
Kto chce wrócić do pytania o art. 678 k.c., proszę o podniesienie ręki! Głosowanie 38 osób za.
Większość.
TOMASZ KRETTEK:
Czy chodzi o to, czy mam komentarz?
Oskar Hejka
Problem art. 678 k.c. jest podstawą problemów. To jest istotne. Szczególnie nas to interesuje.
KINGA MARKERT
Czy ma Pan komentarz do wywodu?
TOMASZ KRETTEK
Są to najtrudniejsze zagadnienia prawne. BGN o tym decyduje. Nie wyobrażam sobie teraz
możliwości kontynuowania rozmowy.
Oskar Hejka
Są dwie teorie, które mają jakieś podstawy. Dla nas ten mechanizm jest skrajnie niekorzystny.
TOMASZ KRETTEK
Powiedziałem, że te osoby pozostały by bez tytułu prawnego, gdyby przyjąć pańską interpretacje.
Dlatego korzystne.
Oskar Hejka
Jak Pan może tak uważać? Dlaczego? Jak ja coś trudnego poruszam to jest ściana. Państwo po
prostu tylko informujecie. Żeby rozwiązać ten problem miasto musiałoby usiąść ze specjalistami i
rozmawiać o konkretach.
TOMASZ KRETTEK
Ja już to wyjaśniałem.
ANNA CYBULKO
Rozumiem, że jest to postulat dialogu.
Jolanta Brzeska
Mieszkam budynku, w którym właściciel zakwestionował art. 678 k.c. i w 3 sprawach interwenient
potwierdził. Dlaczego interwenient poparł w tych sprawach właściciela w sprawie o eksmisję?
TOMASZ KRETTEK
W Pani przypadku wyrok SR rzeczywiście zapadł odmiennie, iż mówiliśmy. My nie mamy wpływu
na orzecznictwo.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
18 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Piotr Ciszewski, Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Myślę, że jest rozwiązanie i to miasto powinno zrobić tak. Na okres przejściowy 1-5 lat dogadać
się z właścicielami, żeby można to załatwić. Wydaje mi się, że właściciel będzie zainteresowany,
żeby ci ludzie zamieszkiwali tam. Skoro są rozbieżne zdania, co do stosowania art. 678 k.c., to do
pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego i wtedy to będzie miało moc zasady prawnej.
KINGA MARKERT
Czy kontynuujemy temat art. 678 k.c.?
Potwierdzenia z sali
Pan nr 5
Może zebrać to orzecznictwo i napisać coś sensownego do prezesa Sądu Najwyższego o
uchwałę.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Wystąpimy do biura prawnego o pomoc. My nie możemy tego sami zrobić.
Pan nr 5
Są to określone podmioty, które mogą wystąpić, więc trzeba to zrobić na podstawie prawa.
Powoływanie się na wyroki bez sensu, gdyż są rozbieżne.
Wniosek o wykładnie!
Oskar Hejka
Czy Pani dyrektor to skieruje do biura prawnego?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Tak.
Rozbieżności między informacjami na stronie i w internecie.
Pan Krzysiewski
Dotyczące wykazu na stronie internetowej. Na wniosek stowarzyszeń została lista zamieszczona.
Są różnice wykazu i listy budynków co do, których są roszczenia. Jest to błaha sprawa ale chce
wyjaśnić. Mojego budynku nie ma na jednej z list. Drugi wykaz na stronie internetowej urzędu
dzielnicy Warszawa Śródmieście, też nie ma tam mojego budynku. Jak idę do urzędu to urzędnik
wyjmuje z szuflady tajny raport i mówi mi, że jednak figuruje mój budynek na takiej liście. Czy
wykaz urzędu miasta jest właściwy? Powinien być najważniejszy. Przesyłane są wersje bez
mojego budynku, a dzielnica śródmieście się takim posługuje.
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
Nie widziałam tajnego raportu.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
19 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Być może WOM Śródmieścia ma stary dokument. Wystąpiliśmy do dyrektora Bajko w tej sprawie.
My nie weryfikujemy tych danych. BGN to robi. Jeszcze nie mamy odpowiedzi z BGN.
Pan Krzysiewski
Jeżeli ktoś obeznany jest z tematem to wie, że Śródmieście ma jakiś inny wykaz, bo ma takie
polecenie zwierzchników. Takie wykazy powinny wisieć w gminie.
Anna Herbst-Lizis, Stowarzyszenie Nasze Poddasze
Mam podobną sytuację, co Pan na Pradze Południe.
Mam uzasadnienie decyzji dot. naliczania czynszu plus zniżek technicznych 37 nr 1. Został mi
naliczony czynsz bez uwzględnienia naliczeń, potwierdzenie przez burmistrza, który powołuje się
na stanowisko BPL. W budynku jest doprowadzony gaz dzięki mnie. Mam wszystko podzielone,
ja ulepszenia sama dokonałam. Nie wiem, dlaczego to jest stosowane. Gaz za zgodą i z
pozwoleniami zgodnymi ze stanem prawnym na1988r. Kto podlega obniżce czynszu?
BEATA WROŃSKA-FREUDENHEIM
To bardzo szczegółowa informacja proszę z dokumentami do nas.
Pan nr 5
Chciałem poruszyć kwestię związaną z wysokością czynszu.
ANNA CYBULKO
Kończymy, prosimy Pana po zakończeniu spotkania do nas.
KINGA MARKERT
Podsumowanie spotkania. Powstał wspólny konstruktywny wniosek dotyczący wykładni prawa.
Pytania i wolne wnioski (treść przepisana z zebranych kartek), które nie zostały
omówione w czasie spotkania z powodu braku czasu wraz ze wskazaniem osoby
zgłaszającej (jeżeli się podpisała).
Adam Zapyłkin
Prosi o telefoniczne poinformowanie o terminie i miejscu kolejnego spotkania (podaje nr telefonu).
Nie ma dostępu do Internetu.
Jakub Gawlikowski
Czy w przypadku przeniesienia do innego lokalu ze względu na zagrożenie budowlane jest
uwzględniane kryterium dochodowe?
Maciej Gąsiorowski
Pytanie dotyczy lokali w reprywatyzowanych budynkach.Warszawskie Spotkania Mieszkaniowe
Raport z czwartego spotkania z cyklu WSM z dnia 19 stycznia 2011 r.
20 / 20
© 2011 Markert Mediacje
Wszelkie prawa zastrzeżone
Barbara Marek:
1. Spadkobiercy ustalili czynsz w wys. 3% (nieczytelne) (obecnie tj. ca 15 zł/m²). Do wspólnoty
płacą wszyscy właściciele po 4,6 zł/m². Zatem zysk spadkobierców wynosi 200%. Czy jest to
usprawiedliwiony zysk, o jakim mówi ustawa o ochronie praw lokatorów? Czy lokatorzy mają
jakieś prawa, aby tę sytuację zmienić?
2. Czy władze miasta mogą wystąpić z inicjatywą ustanowienia nowych rozwiązań prawnych,
których celem byłaby jakaś pomoc w uzyskaniu lokum przez osoby z nieruchomości
zwróconych b. właścicielom, u których dochody są wyższe od określonych w uchwale z 9
lipca, np. kredyty na lepszych warunkach niż ogólnie dostępne?
Brak danych
Czy jest możliwość budowy „bieda TBS”?
Adam Zych, Praga Południe
1. Opłaty niezależne od właścicieli w czynszu
2. Informacja publiczna;
3. Sprawozdanie z ostatniego spotkania
Oskar Hejka
1. Opinia prawna;
2. Org. Społeczna
Wanda Pradzioch:
Pytanie dotyczy interwenienta ubocznego.
Kazimierz Dąbrowski, Komitet Obrony Lokatorów - brak pytania
Protokołował: Janusz Gwiazdowski, Markert Mediacje
Raport przygotowany przez: Janusza Gwiazdowskiego i Kingę Markert, Markert Mediacje
Warszawa, 26 stycznia 2011 r.