Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia 4.10.2010 r.)

Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja spotkania z dnia 4.10.2010 r.)


By spoleczni - Posted on 08 marzec 2011

WARSZAWSKIE SPOTKANIA
MIESZKANIOWE
26.10.2010 r.
Sprawozdanie z II części spotkania (kontynuacja
spotkania z dnia 4.10.2010 r.)
I. 1. Otwarcie spotkania przez moderatora:
1) powitanie osób obecnych na spotkaniu
2) przedstawienie moderatorów prowadzących spotkanie:
Małgorzata Ratajczyk – Dobrowolska, Michał Czapski i Halina Wolska –
moderatorzy z organizacji POROZUMIENIE – Oddział Polskiego Centrum Mediacji
w Warszawie;
3) przedstawienie obecnych przedstawicieli Miasta St. Warszawy:
• Beata Wrońska – Freudenheim - dyrektor Biura Polityki Lokalowej
• Katarzyna Łęgiewicz - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej
• Marek Goluch - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej
• Marcin Bajko – po dyr. Biura Gospodarki Nieruchomościami
• Jakub Rudnicki – z-ca dyr. Biura Gospodarki Nieruchomościami
4) na spotkanie ze strony mieszkańców zgłosiło się 36 osób nowych w stosunku
do pierwszego spotkania. Ostatecznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, jednak
nie wszyscy potwierdzili swoją obecność wpisem na listę obecności (lista stanowi
załącznik do niniejszego protokołu). Część osób uczestniczących w spotkaniu
odmówiło wpisania się na listę obecności.
I.2. Przypomnienie zasad prowadzenia spotkania oraz roli moderatorów – osoby
prowadzące spotkanie w sposób neutralny i bezstronny, nie reprezentują Ŝadnej ze
stron, których zadaniem jest pomoc w prowadzeniu skutecznego dialogu pomiędzy
uczestnikami spotkania.
I.3. Przypomnienie przez moderatora o zapisywaniu się na kolejne spotkania ze
względów organizacyjnych – internetowo – e-mail: lub telefonicznie - Tel. 22
4433701
I.4. Przedstawienie celu spotkania – celem spotkania jest kontynuacja zadawania
pytań przez mieszkańców, tak aby zgromadzić tematy na jakie mieszkańcy chcieliby
rozmawiać w ramach WSM z przedstawicielami Biura Polityki Lokalowej UM. I.5. Omówienie formy zadawania pytań i dopuszczenia do głosu - zgłoszenia
przyjmuje wyznaczony moderator w formie karteczek ze zgłoszonym imieniem
i nazwiskiem, na tej podstawie tworzona jest lista. Następnie mieszkańcy zabierają
głos zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Pytania i zagadnienia zostaną zapisane przez
moderatorów na tablicy z kartami papieru (typu flipchart).
I.6.. Moderator poinformował zebranych, Ŝe sprawozdanie z I spotkania zostało
umieszczone 14 dni po dacie I spotkania.
I.7. Moderator poinformował takŜe, Ŝe zebrane poprzednio pytania zostały
pogrupowane i widoczne są na ekranie.
I.8. Przypomnienie Ŝe w ramach II Spotkania kontynuowane będzie zadawanie pytań
przez osoby zapisane do głosu na I Spotkaniu. Pozostało jeszcze 15 zgłoszonych
osób. 4 października wypowiedziało się 12 osób, rozpoczyna więc 13 osoba zapisana
do głosu.
II.1. Głos jako pierwszy zabiera p. Andrzej Dobrzański – Obywatelski Komitet Obrony
Praw
Pytania / zagadnienia:
1) Co tak naprawdę kaŜe oddawać lokatorów byłym właścicielom wraz z umowami /umowy
najmu/?
II.1.a. Odpowiedzi udziela p. Marcin Bajko, dyrektor BGN – dekret warszawski z 1945 r.
pozwala lokatorom mieszkać w mieszkaniach komunalnych a równocześnie nakazuje zwrócić
nieruchomości byłym właścicielom. Byli właściciele zostali pozbawieni prawa własności
gruntów i budynków. Pomimo wielu prób przeprowadzenia ustawy reprywatyzacyjnej dekret
dalej obowiązuje.
II.1.b. Głos z Sali
Art. 687 kodeksu cywilnego (dalej k.c.) nie nakazuje zwracać umów najmu wraz z
nieruchomościami
II.1.c. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko
My teŜ nie zgadzamy się z tymi przepisami. Z mocy prawa kamienice stają się własnością
byłych właścicieli. Miasto nic do tego nie ma. Miasto zwraca grunt a kamienice i lokatorzy są
zwracani z mocy prawa. Miasto jedynie realizuje prawo.
II.1.d. Głos z Sali p. Jolanta Brzeska
Na jakiej zasadzie Miasto przekazuje umowy najmu byłemu właścicielowi? II.1.e. Odpowiada p. Tomasz Krettek - naczelnik Wydziału Lokali Mieszkalnych BPL –
Umowy najmu na mocy art. 678 k.c. zachowują swoją moc. Nie jest teŜ moŜliwe
wykwaterowanie wszystkich lokatorów ze względu na art. 4 ustawy o ochronie praw
lokatorów. Stąd, tylko osoby najuboŜsze mogą starać się o mieszkanie komunalne.
Nie ma takiego przepisu, który nakazywałby Miastu dostarczyć wszystkim chętnym
mieszkanie komunalne. Komunalne mieszkania otrzymują uprawnieni. Osobnym
zagadnieniem jest problem ekonomiczny – kilka tysięcy mieszkań. Orzecznictwo – zwrot
prawa własności a umowy zobowiązaniowe są dalej w obrocie prawnym, czyli część mieszka
a część ma kłopoty, które są nam znane.
II.1.f. Głos z sali
Na jakiej podstawie Miasto powtórnie weryfikuje lokatorów czy spełniają kryteria?
II.1.g. Odpowiada p. Tomasz Krettek
Wynika to z art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów
II.1.h. p. Oskar Hejka reprezentuję Stronę Społeczną
Pytanie: Czy trzeba być właścicielem lokalu aby go wynajmować?
II.1.i. Odpowiada p. Tomasz Krettek
Nie trzeba. Wg k.c. wynajmujący daje lokal, a ten który wynajmuje płaci czynsz.

II.1.j. Głos z sali
Gdyby roszczenia były weryfikowane skala problemu zmniejszyłaby się o połowę. Wszyscy
powinni być powiadamiani, gdzie, kto zgłasza roszczenia i w jakim sądzie toczy się sprawa.
II.2. p. Tadeusz Karasek
Na Starynkiewicza powinny być udostępniane zainteresowanym dokumenty. Brak informacji
o toczących się postępowaniach. Zwroty są robione w tajemnicy. Miasto nie dba o interes
obywateli, z kasy podatników będzie wypłacone roszczenia. Czy miasto sprawdza hipoteki,
czy i w jaki sposób będą pokrywane długi hipoteczne? 80% budynków było zastawionych i
na nieruchomościach były ogromne długi. Byli właściciele teraz chcą zwrotu budynków, bo
dekret anulował hipoteki.
Pytania / zagadnienia:
1) Kwestia jawnej dostępności informacji o zwracanych nieruchomościach?
2) W jaki sposób Miasto pokryje/zabezpieczy długi hipoteczne byłych właścicieli?
II.2.a. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko
DuŜa część nieruchomości w Warszawie przed 1945 r. była obciąŜona hipoteką. Ustawa z
14.07.1961 r. o gospodarowaniu terenami w miastach i osiedlach - art. 48 stanowi, Ŝe obciąŜenia hipoteczne ustanowione przed 9.5.1945 r. uznaje się za wygasłe. W 1945 r. na
mocy dekretu warszawskiego całe Miasto, stało się własnością skarbu państwa. Nie
przewidziano, Ŝe ktoś kiedyś będzie te nieruchomości odzyskiwał. Tak zadecydowała
władza ludowa i jest to niesprawiedliwe.
II.3. p. Andrzej Smosarski – nieobecny
II.4. p. Włodzimierz Andrzej Sztek – nieobecny
II.5. Radosław Ciszek – Stowarzyszenie Lokatorzy w Obronie Prawa
Pytania / zagadnienia:
1) Ile zostało rozpatrzonych wniosków osób fizycznych będących obywatelami innych
krajów?
2) Dlaczego nie zweryfikowano wszystkich osób i wydawane są nieruchomości na rzecz
osób nieuprawnionych ( umowy indemnizacyjne)?, np. osoby otrzymały odszkodowanie a nie
złoŜyły wniosku w terminie
Wiele osób nie wystąpiło w terminie wskazanym w dekrecie Bieruta (6 m-cy od daty
przejęcia na skarb państwa) o zwrot nieruchomości, a mimo to otrzymują zwrot, np. ul.
Gagarina 35, HoŜa 27a.
3) Kiedy Urząd Miasta przekaŜe do publicznej wiadomości adresy nieruchomości, co do
których toczy się postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu nieruchomości?
4) Na jakiej podstawie ( wskazanie źródła ) Urząd Miasta weryfikuje wszystkie roszczenia do
nieruchomości, co do których wnioski składają obywatele państw obcych? (jest tylko 10
takich spraw wg informacji przekazanej przez Miasto)
II.6. Tadeusz Karasek – członek Stowarzyszenia Nasze Poddasze
Zbudowaliśmy poddasza, zainwestowaliśmy pieniądze, mieliśmy wszystkie zgody z Miasta –
dlaczego Miasto mimo Ŝe miało umowy z nami nie sprzedaje nam mieszkania tylko wysyła
do byłych właścicieli. Sądownie udowadnialiśmy gminie, Ŝe jest właścicielem, i
udowodniliśmy, ale sprawa nie kończy się, bo okazuje się Ŝe są roszczenia. Zanim
rozpocząłem nadbudowę sprawdziłem, Ŝe budynek został zbudowany po dekrecie Bieruta, a
teraz okazuje się Ŝe są roszczenia. Miasto powinno podjąć definitywne decyzje i nie
przedłuŜać w nieskończoność spraw.
Pytania / zagadnienia:
1) Dlaczego Urząd Miasta, który miał umowę z mieszkańcami nie kończy tej umowy poprzez
sprzedaŜ mieszkań lokatorom, lecz jako stronę umowy wskazuje na byłych właścicieli? To
obecni mieszkańcy budowali poddasza a nie byli właściciele.
2) Kiedy sprawa nadbudów zostanie zakończona poprzez ich sprzedaŜ mieszkańcom?
II.6.a. Odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko Byli właściciele zrzekli się praw do odszkodowań, ale w Polsce były róŜne akty prawne, które
odbierały własność (reforma rolna, o aptekach, tartakach i inne). W 1968 r. państwo ludowe
zauwaŜyło, Ŝe umowy indemnizacyjne nic nie załatwiają. Wydano więc w 1968 r. ustawę o
dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o
międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych. Umowy indemnizacyjne nie
zostały ratyfikowane, nie były więc obowiązującym prawem. Ustawa powyŜsza mówi jeŜeli
Mininster Finansów orzeknie w drodze decyzji administracyjnej o przejściu prawa własności
sprzed 1945 r. obywateli tych 14 państw na rzecz Skarbu Państwa, to wtedy umowa
indemnizacyjna była skuteczna, tzn. nie trzeba wypłacać odszkodowania.
Odnośnie weryfikacji – dostaliśmy od Ministerstwa Finansów pełne listy osób, które
uzyskały odszkodowanie i wtedy występujemy do Ministerstwa Finansów o wydanie
stosownej decyzji. Udało się skutecznie w 10 przypadkach.
Co do pozostałych przypadków szukamy informacji, które potwierdzałyby informacje o
uzyskaniu odszkodowania. Weryfikujemy informacje, które uzyskaliśmy od ambasad państw
obcych oraz od Ministerstwa Finansów. Dekret warszawski jest wyjątkowy – wywłaszcza, ale
równocześnie nakazuje zwrócić. Budynek na nieruchomości stale moŜe stanowić własność
byłego właściciela. Jest bardzo duŜo niezałatwionych wniosków z lat 40 i 50, tzn. Ŝe budynek
jest własnością właściciela, jego sprawa jest stale do załatwienia.
II.6.b. Pytanie z sali – p. Krzysiewski Tadeusz
Czy jeŜeli osoba otrzymała od rządu USA lub Kanady odszkodowanie ze względu na umowę
indemnizacyjną, to równieŜ ma prawo do odzyskania nieruchomości, pomimo Ŝe pobrała
pieniądze w USA, Kanadzie lub innym kraju?
II.6.c. odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko
JeŜeli wniosek takiej osoby z lat 40 lub 50 nie został załatwiony, to stale taka osoba jest
właścicielem budynku i nie jest istotne czy dostała odszkodowanie. JeŜeli mielibyśmy
informację, Ŝe właściel otrzymał odszkodowanie w stosunku do konkretnej nieruchomości to
oczywiście nie otrzyma po raz drugi. Sytuację ocenia Ministerstwo Finansów. JeŜeli
uzyskamy informację z innych państw to zwracamy się do Mininsterstwa Finansów.
Mininsterstwo moŜe potwierdzić Ŝe konkretna osoba dostała odszkodowanie za konkretną
nieruchomość a wtedy Miasto odmawia zwrotu.
II.6.d. Pyt. Z Sali – p. Oskar Hejka
Dlaczego Miasto stale sprawdza te kwestie, jeŜeli Departament Prawno – Traktatowy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazuje, Ŝe nie ma znaczenia w jakim czasie osoba
dostała odszkodowanie, ale waŜny jest element obywatelstwa.
II.6.e. odpowiada p. Dyr. Marcin Bajko
Właściwym do wykładni umów indemnizacyjnych jest wyłącznie Minister Finansów i nie
musi nawet pytać o opinię Ministra Spraw Zagranicznych. Tę procedurę potwierdził Sąd
NajwyŜszy w orzeczeniu z 18.10.2010 r.
II. 6.f. Pytanie z saliDlaczego w innych miastach nikt nie sprawdza wypłaty odszkodowań, lecz sprawdza kiedy
osoba uzyskała obywatelstwo?
II.6.g. p. Dyr. Marcin Bajko
Tylko w Warszawie obowiązuje dekret warszawski.
II.6.h. Pytanie z sali: p. Radosław Ciszek
Urząd Miasta często nie występuje do Ministerstwa Finansów.
Urzędnicy miasta najpierw wydają decyzję o uŜytkowaniu wieczystym a potem czekają co się
stanie. Przypadek sprawia, Ŝ ktokolwiek dowiaduje się, Ŝe decyzja została wydana. Tylko
przypadek sprawia Ŝe tych spraw jest tylko 10, bo sprawy nie zostały ujawnione. Podstawą
jest obywatelstwo w momencie nacjonalizacji. Agencje amerykańska i kanadyjska udzielają
informacji kto, kiedy i ile otrzymał odszkodowania. W Warszawie trudno takie informacje
uzyskać.
II.6.i. Pytanie z sali: – p. Kopycka Anna
Czy sprawdzane są księgi wieczyste byłych właścicieli?
II.7. p. Janusz Baranek – Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Pytania / zagadnienia:
1) Jaka jest polityka lokalowa Urzędu Miasta?
2) Czym zajmuje się BPL?
3) Ile Urząd Miasta przeznaczył na budowę nowych lokali komunalnych, jaki to jest %
budŜetu?
4) Czy reprywatyzacja opłacała się Miastu?
Czy koszty, które poniosło Miasto zwracając nieruchomości, wypłacając odszkodowania za te
mieszkania, które zostały sprzedane przez Miasto – czy te koszty nie przewyŜszają
odszkodowania?
II. 8 p. Zapyłkin Adam
Czynsze dla rencistów i emerytów są za wysokie, czy jest wola rozwijania budownictwa
socjalno – mieszkaniowego?
Pytania / zagadnienia:
1) Za wysokie czynsze dla emerytów
2) Czy jest wola rozwijania budownictwa socjalno – mieszkaniowego?
II.9. p. Roch Styczyński – nieobecny II.10. p. Barbara Marciniec rezygnuje z głosu na rzecz p. Jakuba Gawlikowskiego –
Komitet Obrony Lokatorów
Wczoraj z p. Prezydentem Jakubiakiem rozmawialiśmy o kosztach wynajmu lokali na
wolnym rynku. P. Jakubiak poinformował nas Ŝe wg jego danych średni koszt wynajmu
lokalu na wolnym rynku to jest 1000 zł. Wielu, którzy poszukują lokalu do wynajęcia nie
mogą znaleźć takich lokali, więc wysłaliśmy pismo do p. dyr. Beaty Wrońskiej –
Freudenheim aby Miasto prowadziło bazę danych o takich lokalach.
Pytania / zagadnienia:
1) Odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie – kiedy zostaną udzielone?
2) Stworzenie przez Miasto listy lokali do wynajęcia za 1000 zł.
3) Kiedy zostanie upubliczniona relacja video z poprzedniego spotkania –?
II.11. p. BoŜena CięŜant? – nieobecna
II.12. p. Anna Kalbarczyk – Perzanowska
Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste? Dlaczego nie przydziela się bezdomnym lokali
jakie są np. przy ul. Złotej. Przy ul. Złotej jest szkoła, która popada w ruinę. Wystarczyłoby
trochę dobrej woli ze strony Miasta a ludzie byliby zadowoleni. śal serce ściska kiedy patrzy
się na ruiny.
Pytania / zagadnienia:
1) Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste, popadają w ruinę? Dlaczego nie moŜna
ich przydzielić ludziom bezdomnym, którzy by je wyremontowali i płacili za nie, np.
szkoła na ul. Złotej.
II.13 p. Krzysztof Wójcicki
Pytania / zagadnienia:
1) Kto jest imiennie autorem WSM?
2) Dlaczego miejscem spotkań WSM są szkoły?
3) Co się dzieje z nadzorem właścicielskim Miasta w budynkach, w których udział ma
Miasto?
4) Kto odpowiada za współwłaścicielskie sprawy Miasta, tam gdzie Miasto jest
współwłaścicielem nieruchomości?
II.13.a. Odpowiada p. Dyr. Beata Wrońska –Freudenheim WSM wychodzą naprzeciw Ŝyczeniom stowarzyszeń i mieszkańców, którzy takie postulaty
zgłaszali na sesji rady.
Sale są wynajmowane w szkole poniewaŜ są tańsze niŜ inne. Wynajmowane są teŜ duŜe sale
poniewaŜ rejestruje się bardzo duŜo osób a przychodzi znacznie mniej, a Miasto musi
zapewnić miejsce kaŜdemu. Gdyby Biuro Polityki Lokalowej wiedziało ile naprawdę osób
przyjdzie na spotkanie moŜe moŜna byłoby wynająć lepszą salę.
II.14. p. Agnieszka Wiańczyk - nieobecna
II. 15. p. Piotr Ciora - nieobecny
II.16. p. Teresa Leśkiewicz - nieobecna
II.17. p. Zygmunt Skalski - nieobecny
III. W tym miejscu wyczerpana została lista zgłoszeń z poprzedniego I spotkania. W dniu
dzisiejszym zgłosiło się 8 osób do wypowiedzi.
IV. W tym momencie rozpoczyna się udzielanie odpowiedzi przez przedstawicieli BPL.
IV. 1. P. z-ca dyr. Katarzyna Łęgiewicz
Wszystkie zadane pytania łączą się w grupy tematyczne, więc praktycznie będzie spotykać się
na spotkaniach tematycznych. BPL proponuje aby kolejne spotkania były tematyczne.
Wyodrębniono 4 zespoły tematyczne:
1) Najem lokali mieszkalnych - pomoc lokalowa Miasta
2) SprzedaŜ lokali
3) ZadłuŜenie
4) Budownictwo mieszkaniowe i remonty
Oprócz pytań, które łączą się w grupy, poruszane były kwestie indywidualne – są one
analizowane i rozpatrywane w trybie indywidualnym. Prawie wszystkie osoby, które
zgłaszały sprawy indywidualne (oprócz jednej) przyszły do naszego biura i ich sprawy są
załatwiane.
Były teŜ 2 pytania formalne:
1) Czy wnioski, pytania moŜna zgłaszać internetowo? Tak, pod. następujący adres:
wsm@um.warszawa.pl
2) Drugi wniosek formalny dotyczył zarzutu, iŜ Biuro Polityki Lokalowej nie podało w
terminie ogłoszenia o WSM. Biuro Polityki Lokalowej podało w odpowiednim czasie
informacje w prasie – zostają przedstawione kopie tych ogłoszeń.
Propozycja aby ze względu na obecność p. Dyr. Bajko i p. z-cy Dyr. Rudnickiego –
Dyrektorów Biura Gospodarowania Nieruchomościami, na pytania związane z
nieruchomościami zostały udzielone odpowiedzi jeszcze podczas obecnego spotkania.
Sprawy zaadaptowanych strychów włączone zostały do spotkania, którego temat brzmi:
sprzedaŜy lokali. JeŜeli będzie potrzeba, aby strychom poświęcić całe jedno spotkanie, jest to
moŜliwe.
Na naszej stronie WSM będą pogrupowane wszystkie zadane pytania, którym zostaną nadane
stałe numery.
Na ekranie ukazują się pytania, które przyporządkowane zostały do szeroko rozumianego
tematu nieruchomości, np. dekret, grunty i inne.
V. W tym miejscu zgłasza się w kwestii formalnej
p. Andrzej Dobrzański
Nie taki był postulat Strony Społecznej i nie taką formułę postulowaliśmy.
Chcieliśmy usiąść przy okrągłym stole i poruszyć najwaŜniejsze zagadnienia mieszkaniowe i
rozmawiać z reprezentacją, taki był postulat strony społecznej. Nie akceptujemy tej formuły
spotkań. Ta formuła do niczego nie prowadzi.
Pytania / zagadnienia:
1) Nie o taką formułę spotkań prosiliśmy – mamy swoją reprezentację
V.1. Tadeusz Krzysiewski
Dodatkowo zadaje następujące pytanie: brak polityki informacyjnej o procesach
reprywatyzacji – czy jako najemca mieszkania komunalnego jest moŜliwość gdybym chciał
uzyskania informacji o postępowaniu administracyjnym? Czy najemca moŜe być stroną w
takim postępowaniu?
Pytania / zagadnienia:
1) Dotyczy pytania nr 22 - Czy jako najemca mieszkania komunalnego moŜna być
stroną w postępowaniu np. przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w
postępowaniu reprywatyzacyjnym? – prawo do informacji
V.2.Odpowiedzi udziela p. dyr. Marcin Bajko
Najemcy jako lokatorzy nie są stroną w postępowaniu administracyjnym związanym ze
zwrotem nieruchomości byłym właścicielom. Tak jest od 6 lat. Wcześniej lokatorzy czasami
byli dopuszczani jasko strony. Wyrok Sądu NajwyŜszego jest juŜ obowiązującym prawem.
Aby lokatorzy nie byli pozbawieni prawa do informacji w całej Warszawie zostały
zidentyfikowane nieruchomości, co do których toczy się postępowanie roszczeniowe – na
głównej stronie Miasta zostanie umieszczony dokument informacyjny o tych postępowaniach.
Będzie on aktualizowany.
Około 15.11.2010 r. będzie informacja w Internecie oraz we wszystkich dzielnicach na ten
temat. Tak więc lokatorzy nie są stroną, ale Miasto teŜ nie jest stroną. Wszystkie orzeczenia sądowe
potwierdzają, Ŝe Prezydent Miasta ma obowiązki – zwrot nieruchomości, ale nie ma prawa,
więc nie moŜe odwołać się od decyzji innego organu.
Przygotowana została ustawa o gruntach warszawskich, ale nie została przyjęta.
Materiał zebrany na WSM (pytania, protokół) posłuŜy do poinformowania władz państwa o
szczególnym problemie warszawskim. Prezydent Miasta będzie wnioskować do Sejmu o
zmianę ustawy reprywatyzacyjnej dot. Warszawy. Wg mojej wiedzy Prezydent Państwa takŜe
podejmie sprawę gruntów warszawskich.
Inicjatywę legislacyjną ma Unia Metropolii Polskich, ale wielkie miasta polskie odmówiły
poparcia wniosku Warszawy, bo one mają inne problemy, nie mają dekretu warszawskiego.
V.3. Pytanie z sali
Mieszkańcom chodzi o listy nieruchomości, co do których w tej chwili toczy się
postępowanie.
V.4. p. dyr. Marcin Bajko
To jest to samo, lista jest aktualna i na liście są nieruchomości, co do których toczy się
postępowanie.
V.5. Pytanie z sali
Termin prekluzyjny jeŜeli chodzi o odpowiedź obywatelowi wynosi 21 dni., jaki termin
prekluzyjny powinno wyznaczyć Miasto aby obywatel dowiedział się, Ŝe o od 1988 r. toczy
się postępowanie administracyjne?
V.6. p. dyr. Marcin Bajko
Około 15.11.2010 r. po zweryfikowaniu danych pojawi się lista w Internecie oraz dostępne w
BGN i BPL oraz w dzielnicach, listy będą aktualizowane.
V.7. p. Anna Herbst – Lizis
Z BGN uzyskuję odpowiedź, Ŝe od 1988 r, toczy się postępowanie administracyjne. Dlaczego
toczy się od 1988 r., a w teczce nie ma Ŝadnych dokumentów, Ŝe cokolwiek się toczy i gdzie.
P. Prezydent Jakubiak twierdzi, Ŝe takich dokumentów nie ma, na które się powołuję. Te
dokumenty gdzieś są - proszę wskazać mi gdzie te dokumenty się znajdują.
V.8. p. dyr. Marcin Bajko
Pytanie o adres przedmiotowej nieruchomości (odp. ul. Domeyki 9 m. 6) Kwestia tej
nieruchomość zostanie sprawdzona i następnie udzielona odpowiedź.
Jest wiele instytucji, w których mogą znajdować się dokumenty dotyczące nieruchomości:
- BGN – jest organem I instancji i decyduje o uŜytkowaniu wieczystym
danej nieruchomości.
- Organy II instancji:
• Samorządowe Kolegia Odwoławcze – tam gdzie grunt naleŜy do Miasta
• Wojewoda - tam gdzie grunt naleŜy do Skarbu Państwa • Marszałek Województwa – gdy grunt naleŜy do województwa
samorządowego
Nad tymi organami władzę sądowniczą ma Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd
Administracyjny.
Jest więc wiele instytucji, w których mogą znajdować się dokumenty. Tworzy to niewątpliwy
bałagan, sami często nie wiemy gdzie dokumenty się znajdują, a mówimy o 17 tys. spraw jest
jeśli chodzi o wywłaszczenie nieruchomości.
Pierwszym krokiem do uporządkowania tej sytuacji będzie lista, o której wspomniano przed
chwilą.
V.9. Pytanie z sali: p. Krzysztof Białach
Jak jest z oddawaniem nieruchomości jeŜeli w czasie wojny budynek został całkowicie
zniszczony. W budynku znajduje się 51% wykupionych mieszkań,
V.9.1. p. dyr. Marcin Bajko
Podstawowy obowiązek to zwrot gruntu właścicielowi ze sprzedaŜą budynku. JeŜeli grunt
został zabudowany mamy obowiązek zwrócić grunt ze sprzedaŜą budynku. Dokonujemy
wyceny budynku i właściciel musi zapłacić. Ale budynki były budowane i odbudowywane
zaraz po wojnie, a k.c. stanowi, Ŝe zwrotu nakładów Miasto moŜe domagać się tylko 10 lat.
Czyli dzisiaj były właściciel zapłaci za nakłady z ostatnich 10 lat. Dysproporcja między tym
co Miasto otrzymuje a co darowuje jest ogromna. Do Sądu NajwyŜszego zostało zgłoszone
pytanie prawne czy Miasto powinno te koszt ponosić czy Skarb Państwa i czy te 10 lat jest
słuszne i obowiązujące.
Gdyby to nie był budynek wybudowany po wojnie, ale sprzedano 40% mieszkań, Miasto
sprzedawałoby nie swoją własność. Postępowanie moŜe zostać wznowione, i za sprzedane
mieszkanie naleŜy się właścicielowi odszkodowanie w takim stanie w jakim było sprzedane.
Pozostałe 60% mieszkań są własnością byłego właściciela. Co się dzieje z umowami najmu?
Są poglądy Ŝe te umowy są niewaŜne. Miałoby to powodować lepszą sytuację lokatorów. Ale
jeŜeli umowa nie jest waŜna to lokatorzy znaleźliby się na bruku. Wobec tego Sąd Najwy
Ŝszy przyjął zasadę, Ŝe wszystkie prawa obligacyjne zostają – umowy najmu.
V.9.2. p. Krzysztof Białach
Co z tymi którzy mają nie wykupione mieszkania?
Budynki które budował Urząd Bezpieczeństwa Publicznego nie mają Ŝadnych dokumentów.
Co stanie się z tymi, którzy nie wykupili mieszkań?
V.9.3. p. dyr. Marcin Bajko
Sytuacja, Ŝe odbudowano coś w latach 40 czy 50 jest typową w Polsce – odbudowywały
instytucje, Państwo, ale teŜ w czynie społecznym. JeŜeli chcemy dostać zwrot pieniędzy od
byłego właściciela musimy udowodnić kto odbudował. Tych dokumentów nie ma, bo były
archiwizowane tylko 25 lat, a dzisiaj jest juŜ ponad 60 lat. Tak więc będziemy przegrywali te
sprawy. Stąd pytania do Sądu NajwyŜszego o interpretację przepisów. Być moŜe w drodze
interpretacji w sprawach warszawskich dojdziemy do lepszych rozwiązań. V.10. p. Tadeusz Krzysiewski
ZłoŜył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o informację dot. budynku w
którym mieszka, dostał odpowiedź, Ŝe sprawa została zawieszona w 1988 r. – co to znaczy?
V.10.1. p. dyr. Marcin Bajko
Zawieszenia są typowe gdy brak jest wszystkich spadkobierców byłego właściciela. Czyli
trzeba mieć 100% spadkobierców. To jest najbardziej typowa sytuacja. Aby przyspieszyć
postępowanie czasami trzeba ustanowić kuratelę. Zawieszenia zaleŜne są od orzeczenia
sądowego i są bezterminowe, mogą trwać i 100 lat. Roszczenia dalej istnieją.
V.11. p. Barbara Marek , ul. Asnyka 4
Dlaczego urzędy nie informują lokatorów z kamienic zwracanych spadkobiercom o
nazwiskach i adresach spadkobierców. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, ze jeŜeli
dane są potrzebne do wykonania umowy to naleŜy dane udostępnić. Najemca ma prawo
wiedzieć kto jest drugą stroną umowy. W sytuacji kiedy lokator ma wypowiedziany czynsz,
lokator ma prawo iść do sądu, Ŝe podwyŜka jest nieuzasadniona. Kto ma być pozwanym w
takiej sytuacji?
V.11.1 p. dyr. Marcin Bajko
Nie od Miasta zaleŜy Ŝe budynek staje się własnością byłych właścicieli. Miasto ma
obowiązek zrealizować prawo do gruntu. Odnośnie informacji publicznej – wg Miasta dane
byłego właściciela są informacją niejawną. Postępowanie między wynajmującym a najemcą
nie jest postępowaniem administracyjnym (wtedy musielibyśmy podać dane). Jest to
postępowanie cywilne i objęte ochroną danych osobowych. MoŜemy umówić się Ŝe przy
następnej sprawie, odmówimy decyzją administracyjną ujawnienia danych i w trybie II
instancji przekonamy się czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze nakaŜe nam ujawnić
dane.
Od tygodnia funkcjonuje otwarty system ksiąg wieczystych i sąd sam zdecyduje o
ujawnieniu danych.
V.11.2. p. Dyr. Katarzyna Łęgiewicz
O sprawach najmu będziemy mówić na następnym spotkaniu. Ostatnio administratorzy
budynków do protokołów wpisują do kogo ma być płacony czynsz i to moŜe znaleźć się w
umowie. Szczegóły będą omawiane na następnym spotkaniu.
V.12. p. Joanna Krawczak
Co dzieje się z lokatorem, w sytuacji gdy właściciel otrzymał zwrot i następnie sprzedaje
budynek? Czasami taki właściciel odcina media i co w takiej sytuacji ma zrobić najemca?
V.13. p. Dyr. Katarzyna Lęgiewicz
Umowa najmu dalej obowiązuje. To juŜ było wyjaśniane na początku spotkania. JeŜeli
wynajmuje osoba prywatna moŜna zwrócić się do sądu i do Inspektora Nadzoru Budowlanego
w kwestii mediów. Są teŜ w dzielnicach udzielane porady prawne dla osób poszkodowanych. W Mieście są tzw.
wtorki radcowskie i moŜna uzyskać za 1 zł poradę prawną. Od momentu kiedy przestajemy
być stroną umowy nie mamy wpływu na to co dzieje się między właścicielem a
wynajmującym. JeŜeli wynajmujący spełniają kryteria do przydzielenia mieszkania
komunalnego to Miasto stara się zabierać lokatorów z budynków oddanych właścicielom.
V.14. p. Kazimierz Dąbrowski, Komitet Obrony Lokatorów, ul. Widoczna 51,
Właścicielka przejęła budynek i zniszczyła wszystko co mogła (kanalizację, gaz, wodę).
Sprawę oddaliśmy do prokuratora – prokurator odmówił wszczęcia postępowania.
Odwołaliśmy się do prokuratury apelacyjnej i jeszcze nie wiemy jaki będzie werdykt apelacji.
Kopia pisma jest w Urzędzie.
V.15 p. Rafał Stępnik
Pytania /zagadnienia
1) Dlaczego nie moŜna stosować art. 9 dekretu Bieruta?
2) Dlaczego utajniony został raport o roszczeniach?
3) Czy p. Dyr. Marcin Bajko wyciągnął konsekwencje słuŜbowe o utajnieniu raportu?
4) W kwietniu 2010 r. została przekazana I część raportu o nielegalnej reprywatyzacji
kamienic. Czy zostały wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pracowników, którzy
prowadzili reprywatyzację kamienic?
V.15.1. p. dyr. Marcin Bajko
Ustawa z 1985 r. o gospodarowaniu nieruchomościami i wywłaszczaniu nieruchomości
wykreśliła ten artykuł. Nie ma Ŝadnej podstawy prawnej do wypłaty odszkodowań zamiast
zwrotów w naturze.
Na razie mamy materiał roboczy, który jeszcze nie jest oficjalny i dlatego jest poufny, nie jest
jeszcze zweryfikowany. Od 15.11.2010 r. będzie to dokument oficjalny, będzie
aktualizowany, choć nie mogę zapewnić, Ŝe będzie aktualny co do dnia. MoŜe upłynąć trochę
czasu zanim trafią zaktualizowane dane. Dlatego teŜ niestosowne byłoby wyciąganie
konsekwencji w stosunku do pracowników.
Nie znam Ŝadnego raportu o nielegalnej reprywatyzacji. Proszę jeszcze raz o dostarczenie
tego dokumentu, zajmiemy się nim w pierwszej kolejności.
V.16. Pytanie z sali o nadzór właścicielski
V.16.1. p. dyr. Marcin Bajko
PoniewaŜ jest wniesione powództwo o zniesienie współwłasności Ŝaden z właścicieli nie
zaryzykuję inwestowanie w budynek, poniewaŜ z trudno będzie rozliczyć nakłady.
VI. Moderatorzy zaprosili p. Dyr. Beatę Wrońską – Freudenheim o końcowe wystąpienie.
VI.1. p. dyr., Beata Wrońska - Freudenheim
Na następnym spotkaniu będą omawiane wszystkie pytania dotyczące najmu. Na stronie
internetowej Miasta moŜna sprawdzić czy interesujące kogoś pytanie będzie omawiane na tym spotkaniu. Pytania stale będą miały tę samą numerację. Zaproszenie zainteresowanych
osób do rejestrowania się na kolejne spotkanie.
Następne spotkanie odbędzie się ok. 20 listopada; termin zostanie ogłoszony na stronach
internetowych Miasta.
VII. Podsumowanie spotkania przez moderatora.
VIII. Zakończenie spotkania przez moderatorów prowadzących spotkanie.
IX. Na wielkoformatowych kartach moderatorzy w uzgodnieniu z mieszkańcami
zanotowali następujące pytania i zagadnienia:
1. Czy moŜna składać wnioski internetowo?
2. Kryteria przydziału mieszkań komunalnych – „rudery”,
3. Stan techniczny przydzielanych mieszkań,
4. Na jakiej podstawie lokatorzy otrzymują lokale bez sprawdzenia kryterium
dochodowego?
5. Co to znaczy „wywiązywanie się”,
6. Dlaczego lokatorzy z reprywatyzowanych budynków otrzymują lokale
socjalne?
7. Dlaczego nie ma przedstawicieli dzielnic?
8. Adaptacje. Wykup lokali zaadaptowanych – dlaczego jest blokowana
moŜliwość wykupu?
9. Eksmisja z reprywatyzowanego budynku (dlaczego eksmisja?),
10. Art. 691 KC („ciocia”)
11. Dlaczego nie dochowano prawa dziedziczenia (córka po matce),
12. Jaką mogę otrzymać pomoc w mojej sytuacji? (moje kryterium
dochodowe),
13. Osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, Ŝyjące w niedostatku
powinny być chronione przez Uchwałę Rady Miasta,
14. Urealnić prawo, par. 4 (musi mieszkać za zgodą właściciela), 15. Urealnienie kryteriów (bezdomność),
16. Odszkodowanie,
17. Co z lokalami tymczasowymi (co z Przeworską)?
18. Prawo pierwokupu,
19. Wykup roszczeń (przez adwokatów),
20. Przekazywanie umów najmu, art. 678 KC,
21. Nieprawidłowości weryfikacji osób roszczących o zwrot majątku (umowy
indemnizacyjne),
22. Brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji,
23. Lawinowy wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, wzrost opłat za
uŜytkowanie wieczyste,
24. Wspólne wypracowanie kryterium dochodowego – zmiana,
25. Wypracowanie informacji o remontach mieszkań komunalnych,
26. Jak rozwiązać udział stowarzyszeń w Komisjach Lokatorskich?
27. Termin spotkania WSM – w prasie brak informacji (7 dni),
28. Kryterium dochodowe – podawać po odjęciu podatków, składek, etc,
(realny koszt wynajmu na rynku),
29. Osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymują odmowę przydziału
lokalu komunalnego – dlaczego?
30. Ile osób z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokale komunalne?
31. Uzyskanie odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie z kwietnia 2010r.,
32. Dlaczego lokal socjalny spowodował uruchomienie procedury odebrania
praw rodzicielskich?
33. Długi, które narastają w mieszkaniach z domów reprywatyzowanych –
stanowisko UM,
34. Dlaczego przedstawiciele Ratusza występują przy eksmisjach jako
interwenienci uboczni?
35. Dlaczego osoby, które miały długi nie mogą się starać o obniŜkę czynszu z
tytułu trudnej sytuacji?
36. Wypracowanie wspólnego rozwiązania dot. czynszów w mieszkaniach. 37. Wniosek o to, aby obecni na spotkaniu przedstawiciele UM przedstawili
nasze problemy najwyŜszym władzom miasta.
38. Co tak naprawdę kaŜe oddawać lokatorów byłym właścicielom /umowy
najmu/?
39. Czy trzeba być właścicielem aby wynajmować lokal?
40. Kwestia jawnej dostępności informacji o zwracanych nieruchomościach?
41. W jaki sposób Miasto pokryje/zabezpieczy długi hipoteczne byłych
właścicieli?
42. Ile zostało rozpatrzonych wniosków osób fizycznych będących
obywatelami innych krajów?
43. Dlaczego nie zweryfikowano wszystkich osób, / wydawane są
nieruchomości na rzecz osób nieuprawnionych /, umowy indemnizacyjne?
44. Kiedy Urząd Miasta przekaŜe do wiadomości adresy nieruchomości, co do
których toczy się postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu
nieruchomości?
45. Na jakiej podstawie Urząd Miasta weryfikuje wszystkie roszczenia do
nieruchomości, co do których wnioski składają obywatele państw obcych?
46. Dlaczego Urząd Miasta, który miał umowę z nami teraz wskazuje na
nowych właścicieli?
47. Kiedy sprawa nadbudów zostanie zakończona poprzez sprzedanie nam?
48. Jaka jest polityka lokalowa Urzędu Miasta?
49. Czym zajmuje się BPL?
50. Ile UM przeznaczył na budowę nowych lokali, jaki to jest % budŜetu?
51. Czy reprywatyzacja opłacała się Miastu?
52. Za wysokie czynsze dla emerytów
53. budownictwo mieszkaniowe – wola rozwijania
54. Odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie – kiedy usłyszę?
55. Stworzyć listę lokali do wynajęcia za 1000 zł.
56. Relacja video z poprzedniego spotkania – kiedy zostanie upubliczniona?
57. Co dzieje się z mieszkaniami, które są puste, popadają w ruinę? Dlaczego
nie moŜna ich przydzielić ludziom bezdomnym, np. szkoła na ul. Złotej. 58. Kto jest imiennie autorem WSM?
59. Dlaczego miejscem spotkań WSM są szkoły?
60. Co się dzieje z nadzorem właścicielskim Miasta?
61. Kto odpowiada za współwłaścicielskie sprawy Miasta, tam gdzie Miasto
jest współwłaścicielem nieruchomości?
62. Dotyczy pytania nr 22 Czy jako lokator moŜna być stroną w postępowaniu
reprywatyzacyjnym – prawo do informacji
63. Dlaczego nie moŜna stosować art. 9 dekretu Bieruta?
64. Dlaczego utajniony został raport o roszczeniach?
65. Czy wyciągnął Pan konsekwencje słuŜbowe o utajnieniu raportu?
66. W kwietniu przekazaliśmy I część raportu o nielegalnej reprywatyzacji
kamienic czy wyciągnął Pan konsekwencje w stosunku do pracowników którzy
prowadzili reprywatyzację kamienic
67. Nie o taką formę spotkań prosiliśmy – mamy swoją reprezentację
Sprawozdanie sporządzone przez: Halinę Wolską
Data i miejsce: 26 X 2010 r.