Sprawozdanie z III Spotkania z dnia 07.12.2010r.

Sprawozdanie z III Spotkania z dnia 07.12.2010r.


By spoleczni - Posted on 08 marzec 2011

WARSZAWSKIE SPOTKANIA
MIESZKANIOWE
07.12.2010 r.
Godz. 16.30 – 19.30
Sprawozdanie z III Spotkania
I. 1. Otwarcie spotkania przez moderatora:
1) powitanie osób obecnych na spotkaniu,
2) przedstawienie moderatorów prowadzących spotkanie:
Michał Czapski, Tomasz Kawka, Małgorzata Ratajczyk-Dobrowolska i Halina
Wolska – moderatorzy z organizacji POROZUMIENIE – Oddział Polskiego Centrum
Mediacji w Warszawie;
3) przedstawienie obecnych przedstawicieli m. st. Warszawy:
• Beata Wrońska-Freudenheim - dyrektor Biura Polityki Lokalowej (BPL)
• Katarzyna Łęgiewicz - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej (BPL)
• Tomasz Krettek – naczelnik Biura Polityki Lokalowej (BPL)
4) na spotkanie ze strony mieszkańców zgłosiło się 30 osób, ostatecznie w spotkaniu uczestniczyło ok. 45 osób, które potwierdziły swoją obecność wpisem na listę obecności (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
I.2. Przypomnienie zasad prowadzenia spotkania oraz roli moderatorów – osoby prowadzące spotkanie w sposób neutralny i bezstronny, nie reprezentują Żadnej ze
stron, których zadaniem jest pomoc w prowadzeniu skutecznego dialogu pomiędzy uczestnikami spotkania.
I.3. Przypomnienie przez moderatora o zapisywaniu się na kolejne spotkania ze względów organizacyjnych – poprzez zgłoszenia przez Internet bądź drogą telefoniczną.
I.4. Przedstawienie celu spotkania – celem spotkania jest udzielenie odpowiedzi przez przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy na zadane przez mieszkańców pytania na poprzednich spotkaniach oraz dyskusja. I.5. Plan i tematyka spotkania – udzielanie odpowiedzi będzie się odbywało po odczytaniu grupy pytań dotyczących danego zagadnienia w ramach trzech głównych tematów do omówienia w dniu dzisiejszym, tj.:
1. FORMY I ZAKRES UDZIELANIA POMOCY MIESZKANIOWEJ W
WARSZAWIE
2. ZAMIANA LOKALI
3. JAWNOŚĆ PROCEDURY WYNAJMOWANIA MIESZKAŃ
KOMUNALNYCH A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
I.6. Omówienie formy zadawania pytań i dopuszczenia do głosu - zgłoszenia poprzez podniesienie ręki do zabrania głosu przyjmuje moderator. Następnie mieszkańcy zabierają głos zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Głos zabiera ta osoba, która
otrzymała mikrofon od moderatora. Osoba ta na początku swego wystąpienia powinna się przedstawić.
II. Wnioski formalne:
1. Robert Andrzejewski - Stowarzyszenie Hoża 27 A działające w ramach Strony Społecznej Wniosek o odejście od ciągłej rejestracji mieszkańców a także o to, aby znaleźć salę do 100
osób, żeby nie było tak ciasno oraz aby wcześniej informowano mieszkańców o miejscu spotkania, a nie o 13.30 dnia poprzedzającego spotkanie, jak stało się to tym razem. Wniosek
o traktowanie mieszkańców po partnersku. Wraz z terminem spotkania wskazywanie także miejsca spotkania.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Wyjaśnienie, iż Biuro Polityki Lokalowej liczy się z tym, że na spotkania mogą przychodzić dodatkowe osoby, jednak wybór sali dostosowywany jest do liczby wcześniej zgłoszonych
osób przez Internet. Na pierwsze spotkanie zarejestrowało się ok. 180 osób, przyszło dużo mniej. Przed spotkaniami zostały wykonane telefony oraz wysłano e-mail do wszystkich osób
zgłoszonych. Pojawiły się także informacje o terminie spotkania w prasie. Z wynajęciem sali wiążą sie pewne koszty i BPL stara się racjonalnie podchodzić do wydatkowania majątku wszystkich mieszkańców Miasta. Na spotkanie rejestrują się chętne osoby i Miasto zapewnia salę dla wszystkich osób, które się zarejestrują na spotkanie. BPL nie dysponuje nieograniczonymi środkami aby wynająć na stałe salę na mieście.
Przeprosiny za zbyt późne poinformowanie mieszkańców o terminie spotkania; w przyszłości – przed następnym spotkaniem, będzie to odbywało się z większym wyprzedzeniem.
2. Tadeusz Krzysiewski
Uwaga, iż władze Warszawy marnują wiele pieniędzy, a koszty wynajęcia sali stanowią stosunkowo niewielkie sumy. Trzeba wiedzieć gdzie szukać oszczędności, nie na wynajmowaniu sali. Uwaga, iż spotkanie jest źle zorganizowane a miejsce niewygodne. Podkreślenie, iż Pan był zadowolony z poprzedniego spotkania – z organizacji i miejsca.
3. Janusz Baranek – Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Głos, iż na spotkaniu pojawili się nowi mieszkańcy, problem mieszkaniowy jest w Mieście i na kolejnych spotkaniach także będą przybywały inne, nowe osoby. Pytanie co w sytuacji
jeśli na spotkanie przyjdzie kilka tysięcy osób? Propozycja wynajęcia większej sali na 50-100 osób.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
W związku z wcześniejszymi zarzutami o organizacji WSM w szkole, padła propozycja, aby spotkania organizować w innym miejscu niż w szkołach (pyt. 59 z poprzednich spotkań).
Dlatego spotkanie odbywa się w Urzędzie m.st. Warszawy. Jeśli przyjmie się założenie, że na spotkaniach będzie obecna stała grupa i więcej osób się nie pojawi, to spotkania mogą być
organizowane w siedzibie CKS. Wyrażenie obawy, co zrobić w sytuacji gdy na spotkanie zgłosi się więcej osób – wtedy będzie konieczność zorganizowania innej sali. Przed wejściem
na spotkanie w pierwszej kolejności BPL musi zapewnić miejsce dla osób, które zapisały się na spotkanie, jeśli będą jeszcze wolne miejsca, to pozostałe osoby są wpuszczane na salę.
4. Tadeusz Krzysiewski
Propozycja ustalenia jednego stałego miejsca.
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska - Freudenheim
BPL będzie rozmawiało o możliwości zorganizowania lepszej sali z Centrum Komunikacji Społecznej. Zaznaczenie, iż nie ma nic złego w dostosowywaniu wielkości sali do ilości uczestników. Przeproszenie za zbyt późne powiadomienie o miejscu spotkania.
5. Anna Herbst – Lizis
Uwaga, iż dobrym rozwiązaniem byłaby większa sala. Ze strony mieszkańców nie ma tu żadnych złośliwości. Uwaga o zbyt późnym powiadomieniu o miejscu spotkania. Wniosek o rozpoczęcie merytorycznej części spotkania.
III. Przejście do części merytorycznej spotkania – udzielania odpowiedzi.
Moderator przekazuje głos przedstawicielom BPL.
1. Głos zabrała dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim:
W prezentacji (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu) wyświetlonej na ekranie pokazano pytania zadawane przez mieszkańców na poprzednich spotkaniach.
Propozycja udzielania odpowiedzi blokowo – tematycznie, np. jeśli dwa pytania dotyczą art.691 kodeksu cywilnego to pada jedna odpowiedź związana z tym zagadnieniem.
Omawianie pytań rozpocznie z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz:
2. Rozpoczęcie omawiania pytań z zakresu tematycznego
FORMY I ZAKRES UDZIELANIA POMOCY MIESZKANIOWEJ W WARSZAWIE PYT. Jakie są kryteria przydziału mieszkań komunalnych?
• Kryterium dochodowe do najmu lokalu (pokazano w prezentacji multimedialnej)
• Definicja dochodu – brutto, netto, czy kwota ubruttowiona
• Pokazano slajd kryterium do obniżki czynszu
• Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z 12.XI.1994 r.
Są dwa podstawowe kryteria, które należy spełniać by wynająć mieszkanie komunalne.
Mieszkańcy Warszawy mogą starać się o pomoc mieszkaniową w Warszawie (podstawowa
zasada – o pomoc mieszkaniową można starać się w dzielnicy, w której się zamieszkuje).
Badane są dwa kryteria: 1) kryterium tzw. metrażowe – zamieszkiwanie w trudnych warunkach, w warunkach nie nadających się na stały pobyt ludzi bądź zamieszkiwanie za zgoda wynajmującego w lokalu, w którym jest nie więcej niż 6m2
powierzchni przypadających na osobę. Drugie kryterium to kryterium dochodowe. Rada Miasta ustaliła wskaźnik na poziomie 160% najniższej emerytury w przypadku gospodarstw
wieloosobowych na osobę, zaś w przypadku gospodarstw jednoosobowych bądź osób samotnie wychowujących dzieci – 220% najniższej emerytury na osobę.
W niektórych przypadkach kryterium dochodowe jest podwyższane o 30% bądź 60%.
Podstawowe kryterium dochodowe to 1130 zł/osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1553 zł/osobę w gospodarstwie jednoosobowym bądź osób samotnie wychowujących dzieci.
Podane kwoty są rozumiane jako dochód zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych i za dochód rozumie się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe (ZUS). To nie jest kwota brutto.
A. Janusz Baranek – Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Pytanie dlaczego kwoty podawane są brutto a nie netto. Wskazania, iż przedstawiona tabela jest nieczytelna, zwłaszcza dla emerytów i wprowadza w błąd. Sugestia, iż dzieje się tak,
gdyŻ kwoty brutto lepiej wyglądają. Odwołanie się do wypowiedzi wice Prezydenta m.st.
Warszawy Andrzeja Jakubiaka. Podanie przykładu: jeżeli jest rodzina wieloosobowa i ktoś zarabia 8000 zł i wychodzi po 2000 zł na osobę, to czy to jest mała kwota? W Polsce taka
kwota musi wystarczyć.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Wyjaśnienie, iż wskaźnik został określony procentowo aby przy zmianach kwoty najniższej emerytury automatycznie zmieniał się wskaźnik. Przy zwiększeniu kwoty najniższej emerytury automatycznie będzie wzrastało kryterium dochodowe.
Ponowne wyjaśnienie sposobu liczenia dochodu: od wszystkich dochodów odejmuje się koszty uzyskania dochodu oraz składki na ubezpieczenia (rentowe, emerytalne, chorobowe –
ZUS); porównanie do kwoty brutto emerytury. Definicja taka obowiązuje w polskim prawie od 1994 r. Łatwiej jest wskazać, co nie jest wliczane do dochodu niż odwrotnie.
B. Tadeusz Karasek – Nasz Dom
Uwaga, iż kwoty podane przez BPL są za niskie i niewystarczające. Należałoby przedstawić jednoznaczny opis jak dokonuje się wyliczenia. 90 % zainteresowanych osób nie jest
obecnych na spotkaniu, a szczególnie te osoby nie mają orientacji i wiedzy na ten temat. Nie chodzi o sposób wyliczenia tych kwot, lecz problem tkwi w tym, iż kwoty są za niskie.
DYSKUSJA – GŁOSY Z SALI
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Podana kwota nie jest kwotą ani brutto, ani netto. To jest kwota, do której odnosi się dochody
mieszkańców według ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
DYSKUSJA – GŁOSY Z SALI
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Definicja dochodu została dostosowana do definicji z innych pokrewnych aktów prawnych.
Wskaźnik został dostosowany do tego, który jest określony w obniżkach dochodowych.
C. Piotr Ciszewski – Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Głos, iż wice Prezydent m.st. Warszawy Andrzej Jakubiak uzasadniał uchwałę przed radnymi
używając określeń brutto i netto. W tym momencie używa się innych określeń. Ta kwestia nie
została wyjaśniona w uchwale.
Wniosek: aby jasno i przejrzyście podawać wskaźniki do informacji publicznej.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Po wejściu w życie uchwały do Dzielnic zostały wysłane informacje, instrukcje, jak należy liczyć wskaźnik, dochód i co należ rozumieć przez te pojęcia.
DYSKUSJA – GŁOSY Z SALI: Wniosek o umieszczenie informacji o sposobie wyliczenia w Internecie, tak aby mieszkańcy mogli z tym się zapoznać.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Wskazanie, iż jest to dobry wniosek i informacje te zostaną umieszczone w Internecie.
D. Jakub Gawlikowski – Komitet Obrony Lokatorów
Uwaga, iż w przypadku lokatorów, którzy nie są w kamienicach reprywatyzowanych, gdzie
jedynym źródłem dochodu jest emerytura, w ich przypadku kryterium dochodowe zostało
obniżone dla gospodarstwa wieloosobowego o 193 zł netto, a dla gospodarstwa
jednoosobowego o 428 zł netto. Pytanie, czy faktycznie tak się stało. ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Wskazanie, iż są to indywidualne wyliczenia pana Gawlikowskiego. Obniżka jaka została
dokonana i dotyczyła grupy na tzw. zasadach ogólnych była obniżką niewielką, o 5 zł netto.
Zamiast tego wiele osób skorzystało na obniżce, szczególnie osoby znajdujących się w bardzo
trudnej sytuacji społecznej. Do tych osób została skierowana pomoc poprzez podwyższenie
kryterium dochodowego.
DYSKUSJA – GŁOSY Z SALI: Pytanie, dlaczego Miasto buduje mieszkania z
garażem?
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Wskazanie, Że emeryt ma prawo mieć garaż, może mieć samochód za 5 000 zł, a nie za
60 000 zł. Choć Miasta nie stać na doprowadzanie do tego aby na każdy lokal przypadało 1
miejsce parkingowe w garażu, to jednak przepisy budowlane i warunki zagospodarowania
przestrzennego narzucają liczbę garaży przypadających na nowobudowane mieszkania.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
W mieszkaniach komunalnych mieszkają osoby, które mogły mieć prawo do zamieszkania po
rodzicach, czy dziadkach, którzy otrzymali to prawo w latach 40’, 50’, 60’. Osoby te
mieszkają do teraz, kiedy ich sytuacja materialna jest lepsza. Największa fala kwaterowania w
mieszkaniach komunalnych miała miejsce po wojnie, potem był kontynuowany najem
mieszkań od państwa. W latach 70’ i 80’ zatrzymał się najem państwowy, pojawiły się
spółdzielnie mieszkaniowe. Obecnie ok. 40-50% mieszkań jest w zasobie spółdzielni. W
latach 90’ spółdzielnie mieszkaniowe spowolniły znacznie, zaczęło się rozwijać budownictwo
indywidualne i deweloperskie (szczególnie w latach 90’ i po roku 2000’).
W program budownictwa komunalnego zostało zaangażowane 600 mln zł na lata 2008-2012.
W wyniku programu zostanie wybudowanych 2500 lokali, większość już została
wybudowana. Prezentacja z lokalami została przedstawiona na sesji Rady Miasta 8 kwietnia
2010 r.
DYSKUSJA – GŁOSY Z SALI: Uwagi, iż przedstawiciele BPL źle się przygotowali do
tego spotkania.
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Prezentacja o nowych lokalizacjach może zostać zamieszczona na stronie WWW.
E. Wanda Pradzioch – Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów
Przedstawienie swojej indywidualnej sytuacji: oczekiwanie na mieszkanie komunalne już od
8 lat. Pani Katarzyna Łęgiewicz napisała w jednym z pism, Że gdyby Pani otrzymała
mieszkanie razem z synem i jego rodziną, to łamałoby to zasady współżycia społecznego.
Pytanie, co oznaczają zasady współżycia społecznego w sytuacji Pani.
Pytanie o kryteria jakimi posługuje się Komisja mieszkaniowa. ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
O mieszkania komunalne mogą się starać mieszkańcy gminy Warszawa spełniający kryterium
dochodowe. Jeżeli ktoś mieszka sam, to badana jest sytuacja tej osoby, czyli np. pani, pani
rodziny, sytuacja dochodowa. W momencie, kiedy upłynął długi czas od złożenia wniosku, to
zgodnie z paragrafem 28 uchwały w sprawie zasad wynajmowanie lokali mieszkalnych, jeśli
pół roku upłynęło od kwalifikacji na listę, to przed skierowaniem ponownie sprawdza się
sytuację osoby ubiegającej się, bo np. w tym czasie syn poszedł do pracy lub urodziło się
drugie dziecko. To oznacza, Że sytuacja się zmieniła i szuka się innego lokalu. Bada się
aktualną sytuację. Pomoc jest udzielana adekwatnie do aktualnej sytuacji danej rodziny.
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Komisja mieszkaniowa posługuje się określonymi kryteriami. Sprawdza, czy np. osoba
zamieszkuje sama. Lokal powinien być dostosowany do struktury rodziny, której pomocy się
udziela.
MODERATOR:
Należy zadać pytanie czy rozmawiacie Państwo o indywidualnych sprawach mieszkańców,
czy ogólnie, systemowo?
GŁOSY Z SALI: Należy rozmawiać o indywidualnych sytuacjach mieszkańców -, po to
mieszkańcy pojawili się na spotkaniach.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Założeniem spotkań była rozmowa o rozwiązaniach systemowych, które będą skutkowały
zmianami dla ogółu. W pojedynczych, indywidualnych sprawach urzędnicy BPL spotkają się
w biurze BPL a także dochodzi do spotkań z Prezydentem Jakubiakiem.
F. Jadwiga Szewczyk – Włochy
Wskazanie, iż Pani wraz z córką są inwalidkami I grupy. Prezydent zawłaszcza większość
mieszkań komunalnych budowanych we Włochach. Pytanie o kryteria przydzielania
mieszkań komunalnych przez Burmistrza dzielnicy Włochy. Osoby chore na raka czekają 10
lat na przydział mieszkania.
• Jakie są kryteria przydziału mieszkań komunalnych?
• Czy kryterium dochodowe nie powinno być zwiększone ze względu na choroby i z
nimi związane wydatki, np. zamieszkanie osoby do opieki?
• Dlaczego trzem osobom przydziela się mieszkanie 65 metrowe, a dwóm inwalidkom I
grupy przypada mała kawalerka?
• Z Paniami musi mieszkać osoba trzecia do opieki. Pani dowiedziała się, Że osoby z
zagrożeniem Życia mają pierwszeństwo w przydzielaniu mieszkań. Jak długo Pani
musi czekać na mieszkanie?
ODPOWIEDŹ – naczelnik BPL Tomasz Krettek Dopytanie o szczegółowe informacje dotyczące sprawy. Ze względu na fakt, iż jest to sprawa
indywidualna będzie ona indywidualnie rozpatrywana.
G. Jolanta Ciecierska – Praga Północ
Praga Północ w większości jest prywatna. Pani zajmuje mieszkanie przywrócone
właścicielom. Nikt z Panią nie zawarł nowej umowy najmu. Pytanie, jeśli Pani jest
mieszkanką komunalną, to dlaczego ma płacić właścicielowi, a nie czynsz komunalny?
Wskazanie, iż władze uważają, Że nie ma problemu z tzw. godziwym zyskiem. Jest
przeświadczenie, iż osoby, które nie mają swojego mieszkania są osobami podejrzanymi.
Mieszkańcy z prywatyzowanych mieszkań zostali potraktowani jakby byli
ubezwłasnowolnieni. Pani próbowała złożyć pozew w sądzie lecz sądy wykorzystują kruczki
prawne by do rozprawy nie dopuścić. Jeśli zdarzy się rozstrzygnięcie, to jest ono na
niekorzyść lokatora. Najemca jest pozbawiony praw. Właściciel budynku ma obowiązki ale
się z nich nie wywiązuje. Właściciele mogą podwyższać czynsz do niebotycznych kwot.
Pytanie, dlaczego nie ma Żadnych przepisów, które zmuszałyby właścicieli do respektowania
prawa i zapewnienie odpowiednich warunków najemcom.
Zwrócenie uwagi na rewitalizację Pragi. Rewitalizacja dokonywana jest tylko: z zewnątrz zaś
wewnątrz pozostaje cały czas niewyremontowana, co skutkuje gniciem i zawaleniami.
Pytanie, o to, kto odpowiada za takie marnotrawienie pieniędzy. Podanie przykładów z
Krakowa dot. sposobu remontów kamienic.
H. Tadeusz Krzysiewski
Wskazanie, iż o wszystkim mówi się bezosobowo. Wrażenie dezaprobaty obsługi w
Urzędzie Dzielnicy Śródmieście Zaznaczenie, iż już rozmowa w BPL z p. naczelnikiem była
bardzo miła i pan był pozytywnie zaskoczony. Zwrócenie uwagi na problem, iż większość
osób ma problemy i nie może dostać mieszkania lub mniejsze zamienić na większe. Pan ma
duże mieszkanie, kwaterunkowe, o takie się ubiegał i takie dostał – 80 m2. Nie jest zbyt
bogaty i ma problem z płaceniem. Płaci prawie 900 złotych i nie dostał bonifikat. Od dwóch
lat składa wnioski w Dzielnicy Śródmieście – otrzymuje odmowę. Panu zależy na zamianie
mieszkania na mniejsze. Pan nie może się dowiedzieć jakie są roszczenia – czy do gruntu, czy
do budynku. Znalazł w Internecie na stronie Urzędu Miasta wykaz nieruchomości w
Warszawie, wobec których są roszczenia – nie znalazł w tym wykazie budynku, w którym
mieszka. Wyrażenie zdziwienia, Że podaje się informacje niepewne.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Biuro Gospodarki Nieruchomościami (BGN) może tę kwestię wyjaśnić - prośba o podanie
przez Pana adresu. Nie można stworzyć pełnego wykazu roszczeń gdyż informacje są
gromadzone w innych instytucjach. Pełniący obowiązki dyrektora BGN p. Marcin Bajko
umieścił te informacje w wykazie w Internecie wg swojej najlepszej wiedzy. Pana adres
zostanie przekazany do BGN i następnie zostanie udzielona odpowiedź.
Odpowiedzialność za sprawy lokalowe w Warszawie rozkłada się na Prezydenta m.st.
Warszawy (np. budownictwo mieszkań komunalnych), Rady Dzielnic i Zarządy Dzielnic (konkretne sprawy rodzin). Pani Prezydent odpowiada za ogólne zasady i kierunki, zaś za
kwestie indywidualne odpowiedzialni są Zarządy Dzielnic, tak samo jest z polityką
remontową.
W sprawie Pani Jolanty Ciecierskiej z Pragi Północ sprawa dotyczy rewitalizacji – za to
odpowiada Zarząd Dzielnicy, także za remonty. Pani zawierała umowę najmu lokalu z gminą,
państwem (instytucją publiczną). Z momentem zwrócenia budynku Pani cały czas jest
najemcą lokalu. Pani nie miała umowy najmu komunalnego, gdyż takiego pojęcie nie ma. W
sytuacji za wysokich czynszów można dochodzić swoich roszczeń w sądzie. BPL nie ma
wpływu na właścicieli i sądy. Na Pradze Północ są dyżury prawników, którzy udzielają porad
prawnych.
Polityka remontowa jest kolejnym tematem w ramach WSM.
W kwestii kryterium przyznawania mieszkań dla osób z grupą inwalidzką. Są pewne grupy
społeczne, które są szczególnie chronione przez uchwałę Rady Miasta, m.in. rodziny
wielodzietne, osoby z domów dziecka, niepełnosprawni, osoby wychodzące z bezdomności,
uchodźcy. W tych sytuacjach występuje zwolnienie z kryterium metrażowego, zwiększenie
kryterium dochodowego i pierwszeństwo najmu. W przypadku rodziny wielodzietnej jest
zwiększenie kryterium dochodowe o 30% i jest pierwszeństwo najmu. W przypadku osób
znajdujących się w trudnej sytuacji wynikającej z niepełnosprawności takie osoby mogą być
zwolnione z kryterium metrażowego. Kryterium dochodowe jest podwyższone w przypadku
osób niepełnosprawnych wtedy gdy jest samotna osoba niepełnosprawna wymagająca
pomocy osób trzecich. Też jest tutaj pierwszeństwo najmu. Jest też drugi kierunek –
tworzenie mieszkań chronionych i różne formy wsparcia dla osób niepotrafiących
samodzielnie funkcjonować. Są to mieszkania np. dla usamodzielniających się wychowanków
domu dziecka, rodzin zastępczych, czy rodzinnych domów dziecka. Powstały dwa mieszkania
treningowe na Targówku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Nastąpi oddawanie
kolejnych mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych, uchodźców i osób
wychodzących z bezdomności, wspierane przez politykę mieszkaniową i politykę społeczną.
Była to odpowiedź na pytanie nr 3 na tym spotkaniu i jednocześnie na pytanie nr 13 z
poprzednich spotkań.
I. Pani Skerniewska, Muranów
Przedstawienie indywidualnej sytuacji. Pani, która jest zameldowana od 1971 r.
(zameldowanie stałe bez tzw. nakazu), poprzez zasiedzenie w 2002 r. nabyła prawo do
mieszkania. Pani od 2009 r. płaciła wg nowego naliczenia (nakazu), do stycznia 2010 r. płaci
14 zł/m2 + różnicę za komorne za trzy lata – dług został Pani umorzony. Teraz Pani ma nowy
nakaz i od lutego 2011 r. będzie płacić 18zł/m2, czyli w sumie 900 zł a jej emerytura wynosi
1100 zł. Pani miała zameldowanie, nie nakaz.
ODPOWIEDŹ – naczelnik BPL Tomasz Krettek
Art. 30 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów przewiduje sytuacje zajmowania lokalu bez
tytułu prawnego. Zaś w sytuacjach, o których mówili mieszkańcy ust. 2 ustawy przewiduje naliczenie czynszu w wysokości 3% wartości odtworzeniowej mieszkania. Wskazanie, iż w
2002 r. Pani zawarła umowę najmu z mocy prawa, a wcześniej Pani nie miała tytułu
prawnego do lokalu.
J. Marek Jasiński – Komitet Obrony Lokatorów
Odniesienie się do sytuacji p. Jolanty Ciecierskiej z Pragi Północ. Działania Miasta powinny
być zgodne z prawem. Propozycja znalezienia narzędzia, aby w takich przypadkach
obligować urzędy do przyjmowania wnioski o przyznanie lokalu komunalnego. W tej chwili
trzeba czekać na wypowiedzenie umowy najmu ze strony właściciela albo trzeba osobę
specjalnie zadłużyć aby dostała wypowiedzenie najmu.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Jest możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego jeżeli są spełnione kryteria z ustawy.
DYSKUSJA
K. Adam Zych – Praga Południe Pan przedstawił sytuację dotyczącą wieloletniego planu budownictwa mieszkaniowego, poruszył kwestię podwyżek wynikających z zarządzenia Prezydent Miasta z 2008 r., odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego i braku uprawnień Miasta do naliczenia 3% wartości odtworzeniowej lokalu jeśli jest odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Skoro ustawa stanowi, Że odszkodowanie powinno odpowiadać wysokości czynszu jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu, to dlaczego osoby bez tytułu prawnego płacą do 3% wartości odtworzeniowej lokalu? Na jakiej podstawie to się dzieje? Dlaczego podwyżka z uchwały Rady Miasta z 2008 r. była wyższa niż 10% skoro podwyżka czynszu nie może przekraczać 10% dotychczasowej stawki bazowej? Samo istnienie podwyżki nie jest kwestionowane, ale powinien być okres przejściowy. To samo w kwestii podwyżek za użytkowanie wieczyste. Nie jest sytuacją normalną, Że z dnia na dzień czynsz zwiększa się o 200-300%. Zaniedbania po stronie urzędników nie mogą skutkować tak dużymi skokami czynszu z dnia na dzień czy z miesiąca na miesiąc. Miasto powinno dążyć do stabilizacji, ochrony praw lokatorów, ochrona praw jednostki, zaspokajania potrzeb jednostki. Uwaga, iż te sprawy trzeba rozstrzygać indywidualnie.
ODPOWIEDŹ – naczelnik BPL Tomasz Krettek
Kwestia uchwały dot. osób płacących odszkodowanie w wysokości 3% wartości odtworzeniowej mieszkania, których nie jest wielu była przedmiotem analizy i przedmiotem nadzoru Wojewody Mazowieckiego i jest to zgodne z ustawą. Jest to odszkodowanie łączne, a ponadto do 3% wartości odtworzeniowej Miasto zawsze może to zrobić. Dodatkowo uchwała stanowi, Że czynsz może wynosić 3%. Było to przedmiotem konsultacji i nie uznano tego przepisu za niegodny z prawem. ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Przedstawienie sytuacji związanej z podwyżkami i koniecznością bieżącego remontowania budynków. Odwołanie się do przykładów wysokości czynszów w innych miastach Polski.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Kwestia podwyżek jest uregulowana w par. 3 uchwały, w którym wskazuje się pułap maksymalny.
Sprawy są rozstrzygane indywidualnie. Odszkodowanie, ma pełnić rolę straszaka przed samowolnym zajmowanie lokali, a nie karą za to, Że ktoś mieszkał z babcią. Podanie przykładów indywidualnych spraw, w których były zawierane umowy najmu.
GŁOSY Z SALI: Pytanie, dlaczego te sytuacje opierają się o sądy?
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Gdy interesy są sprzeczne, to sprawy trafiają do sądu.
Wyjaśnienie na przykładzie, iż, jeżeli wnuczek faktycznie mieszkał z babcią, to jest to inny
przypadek, niż kiedy wnuczek zameldował się na 3 dni przed śmiercią babci.
Uchwała wprowadza szerszy katalog osób, ale wprowadza teŻ pewne ograniczenia.
W sytuacji jeśli ktoś nie płacił, nie kontaktował się, to umowa została wypowiedziana i
sprawa trafia do sądu. Jeśli dopiero wtedy lokator podejmuje działania to jeszcze moŻna
przywrócić tytuł prawny, porozumieć się co do spłaty zadłużenia w ratach, a BPL przyznaje
tytuł prawny. Są zasady, które obowiązują dwie strony.
L. Adam Zych – Praga Południe
Takie działanie jest jednak karą finansową. Propozycja rozwiązania aby wezwać osobę i dać
jej szansę zawarcia umowy, nawet jeśli osoba nie płaciła, to należałoby dać szansę na spłatę.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Wskazanie na procedurę jaka obowiązuje: powiadomienie, przypomnienie, wezwanie, pismo,
iż sprawa trafi do sądu. Następnie do tych osób przychodzi administrator.
M. Adam Zych – Praga Południe
Wskazanie na nieodpowiednie zachowania urzędników i administratorów. Są ludzie starsi,
którzy nie rozumieją, trzeba im wytłumaczyć, pomóc i zrozumieć. Administratorzy i Zakłady
Gospodarowanie Nieruchomościami(ZGN) traktują lokatorów jak wrogów. Wpływają skargi i
nie są wyjaśniane jak trzeba. U zarządcy nie można się doprosić o okazanie faktur za wodę,
ścieki bo jest to tajne i mieszkańcy nie mogą sprawdzić jak są naliczane stawki czynszu.
Mieszkaniec nie jest stroną bo jestem najemcą komunalnym, zaś to Miasto jest stroną, a
Miasta to nie interesuje. Problem leży tu, Że mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia. Zwrócenie uwagi na brak nadzoru nad zarządcami domów, w których udziały ma Miasto.
Miasto nie reaguje na jawne łamanie prawa przez Zarządcę budynku. Przedstawiciel Miasta
podpisuje protokoły nie mając pojęcia o sytuacji i tym co jest w protokole.
Wskazanie na konieczność rozwiązywania problemów.
Posługiwanie się kontrolą społeczną w ramach weryfikacji i sprawdzania kompetencji
urzędników.
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Prośba o przysłanie zawiadomienia w takiej sytuacji drogą mailową. Aby BPL mogło podjąć
działania, musi powziąć informację. Zawiadomienie nie musi mieć formy skargi. Cenna jest
współpraca z mieszkańcami i zgłaszanie sytuacji niepokojących, tam gdzie urzędnicy nie
zachowali się odpowiednio.
Oczekiwaniem Wice Prezydenta Andrzeja Jakubiaka jest poprawa pracy ZGN-ów.
Jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, to jest tam pełnomocnik Urzędu Miasta. Tam, gdzie
jest prywatny zarządca rzadko dochodzi do nieprawidłowości. Kiedy lokator jest
niezadowolony z zarządcy lub z pełnomocnika, który nie kontroluje pracy zarządcy, to BPL
musi o tym wiedzieć. Obowiązkiem pełnomocnika jest utrzymywanie kontaktu z lokatorami.
Czasami wspólnoty nie zgadzają się na obecność lokatorów komunalnych w zebraniach
wspólnoty. To zależy od stosunków pomiędzy sąsiadami.
GŁOSY Z SALI: Pytanie, dlaczego osoby, które spełniają kryterium dochodowe
otrzymują decyzje odmowną przyznania lokalu komunalnego (pyt. Nr 29)?
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Trzeba spełniać trzy warunki:
• Kryterium metrażowe,
• Kryterium dochodowe,
• Trzeba zamieszkiwać w Warszawie.
Dzielnica nie może odmówić przyznania lokalu ze względu na brak lokali w swoim zasobie.
Jeżeli wszystkie kryteria są spełnione, a otrzymało się odmowę, trzeba się odwołać – np. do
Prezydenta.
GŁOSY Z SALI: Wskazanie sytuacji, w której Miasto odmówiło przyznania lokalu ze
względu na to, Że nie posiada zasobów.
ODPOWIEDŹ – naczelnik BPL Tomasz Krettek
Miasto nie może odmówić przyznania lokalu, ze względu na brak zasobów. Należy jeszcze
raz a złożyć wniosek. Trzeba także złożyć wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Wskazane byłoby trzymanie się instrumentów prawnych i zdobywanie przez mieszkańców
wiedzy prawnej. W tych celach można kontaktować się z BPL i umówić się na spotkanie.
N. Kazimierz Dąbrowski – Komitet Obrony Lokatorów
Wniosek formalny o wyznaczenie kolejnego terminu i miejsca spotkania w ramach
Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych oraz umieszczenie na liście wszystkich obecnych na
tym spotkaniu.
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
W kwestii terminu kolejnego spotkania w ramach WSM będzie informacja w prasie i na
stronie WWW. Tylko informacja o miejscu spotkania będzie ogłoszona tuż przed spotkaniem,
ze względu na kwestię zgłoszeń na spotkania i dostosowaniem wielkości sali do ilości
uczestników. Zostanie przewidziany dłuższy czas na zebranie zgłoszeń chętnych do udziału w
spotkaniu i z większym wyprzedzeniem mieszkańcy zostaną poinformowani o miejscu
spotkania.
Proponowany termin kolejnego spotkania 18 stycznia 2011 r. o godzinie 16.30. Spotkanie
będzie kontynuacją spotkania z dnia 7.12.2010 r., czyli poświęcone tematyce najmu.
Osoby obecne na spotkania dnia 7.12.2010 r., będą umieszczone na liście chętnych na
następne spotkanie. Lista zostanie uzupełniona o dodatkowe osoby, które się zgłoszą na
spotkanie. Prośba o uzupełnienie listy obecności o adresy, numery telefonów i adresy e-mail.
O. Alicja Zielińska
Pytanie w jaki sposób można kontaktować się i umówić na spotkanie w BPL w sprawie
indywidualnej?
ODPOWIEDŹ – z-ca dyr. BPL Katarzyna Łęgiewicz
Z BPL można kontaktować się za pośrednictwem sekretariatu BPL pod nr telefonu : (22) 44
33 700, i następnie można umówić się na spotkanie. Odpowiedzi udzielane są równieŻ
poprzez Internet, a także odpowiedzi na pytania zgłoszone podczas WSM są zamieszczane na
stronie www.um.warszawa.pl/wsm. Można do nas pisać na adres: wsm@um.warszawa.pl.
W przygotowaniu jest informator z najczęściej zadawanymi pytaniami, który będzie dostępny
na stronie internetowej.
P. Anna Herbst - Izis
Prośba o poświęcenie osobnego spotkania w ramach WSM problemom związanym z
adaptacją strychów.
ODPOWIEDŹ – dyr. BPL Beata Wrońska – Freudenheim
Jedno z kolejnych spotkań w ramach WSM, po 18 stycznia zostanie poświęcone tematowi
adaptacji strychów; kolejne spotkanie dotyczyć będzie pustostanów. IV. Podsumowanie spotkania przez moderatora. Termin kolejnego spotkania został
ustalony na dzień 18.01.2011 r., miejsce spotkania zostanie podane z wyprzedzeniem
V. Zakończenie spotkania przez moderatorów prowadzących spotkanie.
PODCZAS SPOTKANIA MODERATORZY SPISALI NA TABLICY NAJWAśNIEJSZE
ZAGADNIENIA I PYTANIA WYODRĘBNIONE PRZEZ UCZESTNIKÓW:
1. Ustalić w sposób przejrzysty wskaźnik i kryteria dochodowe
2. Umieścić w Internecie instrukcję dotyczącą sposobu wyliczania dochodów
3. Kryteria przyznawania mieszkań w dzielnicach – I grupa inwalidzka, opieka osoby
trzeciej, czy trzeba czekać 5 lat na zamianę mieszkania
4. Kontynuacja najmu w sprywatyzowanych mieszkaniach
5. Rewitalizacja kamienic na Pradze
6. Zamiana dużego mieszkania komunalnego na mniejsze
7. Czy można wystąpić z wnioskiem o najem lokalu komunalnego mając waŻną umowę
o najem w budynku sprywatyzowanym
8. BPL powinno nadzorować dzielnice
9. Na jakiej podstawie prawnej osoby korzystające z mieszkania bezumownie płacą 3%
wartości odszkodowawczej?
10. Dlaczego podwyżka czynszu była wyższa niż 10% ?
11. Usprawnić obsługę klienta w administracjach mieszkaniowych
12. Kontrolowanie zarządców przez Miasto we wspólnotach mieszkaniowych, w których
Miasto ma udział
13. Wniosek o stworzenie listy uczestników na następne spotkanie oparte na liście
dzisiejszej
14. Problemy związane z adaptacjami zebrać w jedno spotkanie
15. Adresy kontaktowe do WSM:
• Tel. 22 44 33 700
www.um.warszawa.pl/wsm
wsm@um.warszawa.pl
Sprawozdanie sporządzone przez: Małgorzatę Ratajczyk – Dobrowolską, Michała Czapskiego
Data i miejsce: 07.12.2010 r., Sala Konferencyjna Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m. st. Warszawy, Ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa.