Sprawozdanie z pierwszej części I Spotkania z dnia 4.10.2010r

Sprawozdanie z pierwszej części I Spotkania z dnia 4.10.2010r


By spoleczni - Posted on 08 marzec 2011

WARSZAWSKIE SPOTKANIA
MIESZKANIOWE
4.10.2010 r.
Sprawozdanie z pierwszej części I Spotkania
1. Otwarcie spotkania przez moderatorkę:
1) powitanie osób obecnych na spotkaniu
2) przedstawienie moderatorów prowadzących spotkanie:
Halina Wolska, Małgorzata Ratajczyk – Dobrowolska, Tomasz Kawka, Michał
Czapski – moderatorzy z organizacji POROZUMIENIE – Oddział Polskiego Centrum
Mediacji w Warszawie;
3) przedstawienie obecnych przedstawicieli Miasta St. Warszawy:
• Beata Wrońska – Freudenheim - dyrektor Biura Polityki Lokalowej
• Katarzyna Łęgiewicz - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej
• Marek Goluch - zastępca dyrektora Biura Polityki Lokalowej
4) na spotkanie ze strony mieszkańców zgłosiło się 306 osób, z 20 uczestnikami nie
udało się skontaktować i potwierdzić miejsca spotkania; ostatecznie w spotkaniu
uczestniczyło ok. 100 osób, które potwierdziły swoją obecność wpisem na listę
obecności (lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu).
2. Przedstawienie zasad prowadzenia spotkania oraz roli moderatorów – osoby
prowadzące spotkanie w sposób neutralny i bezstronny, nie reprezentują Ŝadnej ze
stron, których zadaniem jest pomoc w prowadzeniu skutecznego dialogu pomiędzy
uczestnikami spotkania.
3. Przedstawienie najwaŜniejszych punktów Regulaminu Warszawskich Spotkań
Mieszkaniowych (dalej WSM).
4. Zaproponowanie przez moderatora wprowadzenia zmian w Regulaminie WSM:
skrócenia czasu wypowiedzi uczestników spotkania z 10 minut do 3, tak aby więcej
osób miało moŜliwość zabrania głosu. W związku z brakiem zgody uczestników
spotkania na skrócenie czasu wypowiedzi, Regulamin pozostaje bez zmian.
5. Przedstawienie celu spotkania – celem spotkania jest zgromadzenie tematów na
jakie mieszkańcy chcieliby rozmawiać w ramach WSM z przedstawicielami Biura
Polityki Lokalowej UM. 6. Omówienie formy zadawania pytań i dopuszczenia do głosu - zgłoszenia przyjmuje
wyznaczony moderator w formie karteczek ze zgłoszonym imieniem i nazwiskiem, na
tej podstawie tworzona jest lista. Następnie mieszkańcy zabierają głos zgodnie z
kolejnością zgłoszeń. Pytania i zagadnienia zostaną zapisane przez moderatorów na
tablicy z kartami papieru (typu flipp chart).
7. Przedstawienie planu spotkania:
1) Wystąpienie p. dyr. Katarzyny Łęgiewicz – prezentacja multimedialna.
2) Czas na pytania mieszkańców dotyczące treści prezentacji. Udzielenie odpowiedzi
przez prezentującą.
3) Zgłaszanie zagadnień do dalszej dyskusji oraz zadawanie pytań kierowanych do
przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej przez uczestników spotkania wg
kolejności zgłoszeń.
4) Udzielanie odpowiedzi przez przedstawiciela Biura polityki Lokalowej po
zebraniu kaŜdych 5 kolejnych pytań.
5) Omówienie organizacji i tematyki kolejnych spotkań.
6) Podsumowanie spotkania.
8. Głos z Sali – p. Włodzimierz Szwejk – zgłasza wnioski formalne do Regulaminu:
1) propozycja stworzenia listy osób uczestniczących w spotkaniu ze strony Miasta
oraz ze strony mieszkańców,
2) propozycja dodania do Regulaminu moŜliwości składania wniosków
formalnych,
3) zgłoszenie potrzeby zastanowienia się nad szerszą ilością tematów na kolejnym
spotkaniu.
9. Uczestnicy spotkania zgłosili następujące wnioski:
1) aby organizacje społeczne miały więcej czasu na prezentację swoich stanowisk,
2) zastrzeŜenie do wyznaczenia terminu 4 października na WSM, kiedy to przypada
Dzień Lokatora,
3) prośba aby wnioski oraz pytania moŜna było składać przed spotkaniem drogą
elektroniczną.
10. Dopytanie przez moderatora o datę Dnia Lokatora – padła odpowiedź z sali, Ŝe
przypada na dzień 2 października. Mieszkańcy stwierdzili, Ŝe zawsze przypada ona na
pierwszy poniedziałek października.
11. Głos zabiera p. dyr. Katarzyna Łęgiewicz – prezentacja mulimedialna:
1) Definicja zasobu komunalnego,
2) Stan lokali komunalnych,
3) Gęstość zaludnienia – największe potrzeby mieszkaniowe w dzielnicach
zewnętrznych,
4) Struktura wiekowa budynków,
5) Stan techniczny lokali. 12. Ze względu na dołączenie do spotkania grupy mieszkańców (uczestników manifestacji
z okazji Dnia Lokatora) zrobiono kilkuminutową przerwę w prezentacji. Moderator
powitał przybyłych.
13. Kontynuacja prezentacji p. dyr. Katarzyny Łęgiewicz:
1) Wskazanie liczby lokali socjalnych.
2) Realizacja spraw w 2009 r.
3) Kto mieszka w zasobie lokalowym.
4) Strategiczne dokumenty.
5) Polityka mieszkaniowa UM.
14. W związku z głosami z sali, głos zabiera p. Piotr Ikonowicz. Apeluje o
umoŜliwienie dokończenia prezentacji przez p. Dyrektor a następnie umoŜliwienie
uczestnikom spotkania wypowiedzi do mikrofonu. Zwrócił uwagę, Ŝe mieszkańcy od
2,5 roku ubiegali się o dialog, a dostali wiec. Mieszkańcy nie chcieli wiecu, wiece
organizują na ulicy i będą dalej je organizować.
W Warszawie zorganizowało się 30 organizacji i utworzyło Stronę Społeczną, aby
móc prowadzić negocjacje z Urzędem Miast. Pojawił się wniosek o to, by juŜ teraz
przedstawiciele stowarzyszeń mogli się wypowiedzieć, a prezentacje maksymalnie
skrócić. Następnie przedstawiciele Miasta będą mogli się do tego ustosunkować.
Drugi wniosek o to, by wynająć mniejszą salę i zredukować ilość uczestników do
przedstawicieli Strony Społecznej i wtedy zacząć negocjacje.
15. Moderator przypomniał, Ŝe taka jest właśnie procedura, by po zakończeniu
prezentacji wysłuchać mieszkańców.
16. Kontynuacja prezentacji przez p. dyr. Katarzynę Łęgiewicz:
1) Kryteria wynajmowania lokali.
17. Zebranie kartek ze zgłoszeniami osób, które chcą się wypowiedzieć, stworzenie
listy z kolejnością wystąpień. Po pięciu zadanych pytaniach przez uczestników
spotkania, przedstawiciele Urzędu Miasta będą udzielali odpowiedzi.
18. Jako pierwsza głos zabiera p. Wanda Pradzioch - Warszawskie Stowarzyszenie
Lokatorów:
1) Pytanie dotyczące pisma, które otrzymała – na jakiej podstawie została tak
oceniona; dlaczego nie jest godna, aby dostać lokal w nowym bloku po 8 latach
oczekiwania? Prezentacja zdjęć stanu lokalu komunalnego.
2) Kryteria przydziału mieszkań komunalnych.
3) Dlaczego rudery są przydzielane mieszkańcom – stan techniczny lokali.
19. Następnie głos zabiera p. Jolanta Brzeska - Warszawskie Stowarzyszenie
Lokalowe: 1) Na jakiej podstawie lokatorzy otrzymują lokale bez sprawdzenia kryterium
dochodowego?
2) Co to znaczy wywiązywanie się z obowiązków lokatorów i jak jest moŜliwość
otrzymania mieszkania w nowo wybudowanym mieszkaniu?
3) Dlaczego lokatorzy z reprywatyzowanych budynków otrzymują tylko i wyłącznie
lokale socjalne?
20. Odpowiedź przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej:
1) W kwestii zgłaszania drogą elektroniczną pytań - Jeśli będzie taka techniczna
moŜliwość, to jest to dopuszczalne. Odpowiedź na temat zgłaszania wniosków na
WSM drogą elektroniczną pojawi nie na stronie internetowej w ciągu 14 dni.
2) Nie ma moŜliwości odpowiadania na indywidualne sprawy lokatorów, gdyŜ nie
ma przedstawicieli Zarządu Dzielnic. Na spotkaniach nie miały być poruszane
sprawy indywidualne a jedynie systemowe. Nie wiadomo dlaczego przedstawiony
został lokal w takim stanie. Nie jest moŜliwe by ktokolwiek przekazywał lokale w
takim stanie technicznym. Lokatorzy mogą wprowadzać się tylko do
wyremontowanych lokali komunalnych, chyba, Ŝe podpiszą umowę remontową.
Takie sprawy naleŜy zgłaszać do Burmistrza Dzielnicy.
3) Kryteria zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta i są to kryteria: kryterium trudnych
warunków lokalowych oraz kryterium dochodowe. Jeśli lokale są w złym stanie, to
powinno być ustalone ich dalsze przeznaczenie do eksploatacji.
4) Na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego wstępowanie osób bliskich w stosunek
najmu, jest uprawnieniem przysługującym z mocy prawa. Są teŜ osoby
zamieszkujące, które nie skorzystają z tego artykułu np. jeśli wnuczek
zamieszkuje przez okres 7 lat, to ma moŜliwość. W trakcie najmu nie moŜna
sprawdzać kryteriów zarobkowych, moŜna to robić tylko wtedy, gdy ktoś składa
wniosek o wynajęcie lokalu komunalnego i wynika to z ustawy o ochronie praw
lokatorów, a nie uchwały Rady Miasta.
5) Lokale socjalne, zapewniane są w przypadku wyroku sądu o eksmisji. Jeśli sąd
orzeknie prawo do lokalu socjalnego, to gmina ma obowiązek zapewnienia takiego
lokalu. Jeśli sąd nie przyzna takiego lokalu, to teŜ nie ma takiej sytuacji, Ŝe jest
eksmisja na bruk, tylko jest zapewniane tymczasowe pomieszczenie. Nie jest tak,
Ŝe lokatorzy ze zreprywatyzowanych zasobów otrzymują lokale socjalne. Jeśli
starania są na podstawie uchwały z lipca ubiegłego roku, to zapewne o przydział
lokalu komunalnego na czas nieoznaczony, wtedy występuje podwyŜszone
kryterium. Ograniczeniem są zasoby lokalowe.
6) Przedstawicieli dzielnic nie ma dlatego, Ŝe rozmawiamy o rozwiązaniach
systemowych a nie indywidualnych problemach, natomiast te sprawy, które
Państwo zgłosili będą wyjaśniane.
21. Kolejny na liście do zabrania głos był p. Jacek Antosik, nie przemówił poniewaŜ
wcześniej opuścił salę. 22. Głos zabrał p. Krzysztof Wasik. Odniósł się do tego, iŜ spotkania są organizowane
na ogólne tematy, systemowe rozwiązania, a nie na tematy indywidualne. Ocenił, Ŝe to
jest czas stracony. Takie spotkania nic nie rozwiązują.
23. P. Iwona Wilim - Stowarzyszenie Nasze Poddasze. Oświadczyła, iŜ reprezentuje
większą grupę osób, która zaadaptowała z własnych środków część strychów
znajdujących się w budynkach mieszkalnych na pełnowartościowe mieszkania. Urząd
Miasta pobiera od nich czynsz w pełnej wysokości. Stawka wyjściowa czynszu w
mieszkaniach komunalnych wynosi 6 zł, my płacimy 5,90zł albo 6 zł za metr
kwadratowy. Na podstawie ustawy o własności lokali od 1995 roku, przekazano nas
do Wspólnot Mieszkaniowych. Miasto nie rozwiązało z nami umów najmu, a
wspólnoty kazały nam zawierać nowe umowy najmu. Mieliśmy zawarte dwie umowy.
Były sprawy sądowe, w blisko 50 % spraw uznano, Ŝe mieszkania są we własności
m.st. Warszawy. Nie moŜemy wykupić tych mieszkań, a zostały wyremontowane za
własne pieniądze. W blisko 200 sprawach, gdzie są adaptacje mieszkań toczy się
postępowanie administracyjne. Pojęcie „administracyjne” ma bardzo szeroki zakres, w
związku z tym, Ŝe nie jesteśmy stroną w postępowaniu, Ŝaden z lokatorów
(inwestorów mieszkań) nie moŜe się dowiedzieć jakie to postępowanie
administracyjne, nikt nam nic nie wyjaśnia, poniewaŜ nie jest stroną postępowania,
oszukuje się nas, Ŝe są rzekome roszczenia. Miasto powinno zrobić zmiany udziałów
w gruncie a tego nie dokonało. W księgach wieczystych, w aktach notarialnych tego
nie zrobiło i Miasto teraz na to nie ma pieniędzy, w zawiązku z tym blokuje się nam
wykup. Mówi się, Ŝe jest postępowanie administracyjne. Miasto mówi czekajcie, a
takie postępowanie trwa kilkanaście lat. W Warszawie są 704 adaptacje, chcemy to
wykupić. Zadane pytania do przedstawicieli Miasta:
1) Dlaczego Miasto blokuje moŜliwość wykupu tych lokali?
2) Dlaczego w Ŝadnej z ksiąg wieczystych nie ma zastrzeŜenia przez właściciela, Ŝe są
roszczenia do gruntu?
3) Co kryje się pod pojęciem postępowanie administracyjne, kiedy poszukiwani są
spadkobiercy. Nie zgadzają się numery hipoteki.
24. Głos zabrała p. Marianna Radzka:
1) Dlaczego zabierany jest rodzinie dach nad głową ze względu na reprywatyzację,
chodzi o eksmisję, ze względu na kryterium dochodowe?
2) Art. 691 Kodeksu cywilnego - czy przysługuje Pani mieszkanie?
25. P. Mirosława śakowska porusza indywidualną sprawę, mieszkanie przy ul. Siennej
43. Eksmisja, wysoki czynsz - 1 341 zł.
1) Jaką mogę otrzymać pomoc w mojej sytuacji?
26. Odpowiedź przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej:
1) Dotyczy sytuacji p. Iwony Wilim. Adaptacja, wykup lokali przewidziany jest w
tematyce WSM i będzie on poruszany na oddzielnym spotkaniu dotyczącym
sprzedaŜy lokali komunalnych. 2) Dotyczy sytuacji p. Marianny Radzkiej - budynek po reprywatyzacji, Pani
prawdopodobnie spełnia kryteria dochodowe. Indywidualną odpowiedź uzyska Pani w
Biurze Polityki Lokalowej ul. Canaletta 2.
Ad. 24.2) Artykuł 691 k.c. określa krąg osób, które wstępują w najem lokalu, jeśli
zamieszkiwały z najemcą i do tych osób nie zalicza się ciocia, siostra, siostrzeniec,
bratanek. Tam są wymienione osoby, konkretnie wstępni, czyli rodzice, zstępni czyli
dzieci, dzieci małŜonka, to jest określona grupa osób. Natomiast szerszy katalog
takich osób wprowadza nasza uchwała, tylko Ŝe ona jednocześnie wprowadza kryteria.
3) Dotyczy sytuacji p. Mirosławy śakowskiej. Nie było art. 691 k.c. w roku 1994 i były
inne przepisy prawne. Indywidualną odpowiedź uzyska Pani w Biurze Polityki
Lokalowej.
27. Głos p. Agaty Nosal - reprezentuje Stowarzyszenie Kancelarię Sprawiedliwości
Społecznej, Stronę Społeczną i teŜ występuje w imieniu nowopowstającego
stowarzyszenia zwykłego Przeworska.
Sprawa indywidualna dotycząca mieszkańców ul. Przeworskiej. Został złoŜony
wniosek do Biura Polityki Lokalowej Urzędu Miasta i do Pani Prezydent Hanny
Gronkiewicz – Waltz, Ŝeby zastanowiono się nad inicjatywą uchwałodawczą, która by
pozwalała na to, Ŝeby te konstytucyjnie chronione osoby, czyli osoby
niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, osoby Ŝyjące w niedostatku, Ŝeby były
chronione przez tę uchwałę, Ŝeby te osoby nigdy nie trafiły na „Przeworską” i ulicę
Rzymowskiego. Aby były takie rozwiązania, Ŝeby mogły się starać w skuteczny
sposób o mieszkanie. Kolejnym uregulowaniem stwarzającym problemy w uchwale
Rady Miasta jest paragraf 4, dotyczący sytuacji osób zamieszkujących bez zgody
właściciela. Propozycja aby takie osoby mogły się ubiegać o najem mieszkania
komunalnego. Jeśli ktoś mieszka za zgodą właściciela to nie potrzebuje mieszkania.
Poruszono problem bezdomności, zapobiegania jej i wspierania przy wychodzeniu z
bezdomności. Dlaczego pracownik socjalny nie informuje o moŜliwości zniŜki w
czynszu.
W decyzji o nie przyznaniu osobom mieszkania, nie zawiera informacji, jaki jest
sposób odwołania od tej decyzji. Jest orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Ŝe cały tryb przydzielania mieszkań, odmów itd. to jest tryb administracyjny. JeŜeli
nie podaje się informacji o sposobie odwołania, to jest to droga sądowa. Poruszono
kwestię niezgodności uchwał z prawem w przypadku wezwań do usunięcia naruszenia
prawa składanych do Zarządu Dzielnicy.
1) Osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, Ŝyjące w niedostatku powinny być
chronione przez uchwałę Rady Miasta,
2) Urealnić prawo, par. 4 Uchwały Rady Miasta (dot. zgody właściciela na zamieszkanie
w lokalu),
3) Odszkodowania z art. 18. Powinno być odszkodowanie, ale nie ma róŜnicy pomiędzy
czynszami,
4) Urealnienie kryteriów (bezdomność),
5) Co z lokalami tymczasowymi na ul. Przeworskiej.
28. Odpowiedź przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej: Podziękowanie Pani Agacie Nosal za jej wystąpienie i osobiste zaangaŜowanie,
rzetelne podejście, przygotowaną ulotkę rozdawaną na sesji Rady Miasta. To jest teŜ
jeden z elementów, zagadnień, o których będziemy rozmawiać, o solidarności
społecznej. Odpowiedź dotycząca problemu zadłuŜenia mieszkańców, przyczyn i
skutków. Poruszone kwestie lokali zastępczych w przypadku eksmisji z zasobów
komunalnych i prywatnych, będzie o tym mowa na kolejnych spotkaniach.
W kwestii prawa z paragrafu 4 Uchwały Miasta: będzie omówione na następnych
spotkaniach przy temacie pomoc mieszkaniowa, formy i zakres pomocy.
29. Kolejna na liście do zabrania głosu – p. Hanna Kędziora nie przemówiła poniewaŜ
wcześniej opuściła salę.
30. Głos zabrała p. Janina Gąsowska, poruszyła problem podkupywania przez
adwokatów roszczeń właścicielskich, dla innych osób oraz dla siebie.
1) Prawo pierwokupu,
2) Wykup roszczeń.
31. Głos zabrał p. Rafał Stępnik – Stowarzyszenie Przemysłowa, Strona Społeczna:
1) Przekazywanie umów najmu na podstawie art. 678 k.c.
2) Nieprawidłowości w weryfikacji osób roszczących o zwrot majątku (umowy
indemnizacyjne).
3) Brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji.
4) Lawinowy wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, wzrost opłat za wieczyste
uŜytkowanie.
5) Wypracowanie wspólnego kryterium dochodowego.
6) Wypracowanie informacji o remontach mieszkań komunalnych.
7) Udział stowarzyszeń w Komisjach Lokatorskich.
8) Termin spotkania – w prasie brak informacji na 7 dni przed spotkaniem.
32. Odpowiedź przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej.
Ustalono, Ŝe ze względu na małą ilość czasu pozostającą do końca spotkania,
odpowiedź będzie dotyczyła tylko kwestii organizacji spotkań w ramach WSM.
Na stronie internetowej ogłoszenie zostało zamieszczone 20 września, natomiast w
prasie 24 września - w Gazecie Wyborczej, w dziale Gazety Stołecznej. O miejscu
spotkania uczestnicy byli informowani telefoniczne ze względu na to, iŜ nie było
wiadomo ilu uczestników będzie mogło pojawić się na spotkaniu i nie było wiadomo
jaka sala jest potrzebna. Na stronie internetowej Urzędu Miasta jest przygotowana
podstrona specjalna dla Warszawskich Spotkań Mieszkaniowych:
www.um.warszawa.pl/wsm. Padło pytanie z sali dotyczące terminu tego spotkania i
kolizji z obchodami Dnia Lokatora. Był to jedynie zbieg okoliczności, Biuro Polityki
Lokalowej nie wiedziało z odpowiednim wyprzedzeniem, iŜ mieszkańcy organizują
demonstrację.
33. Głos zabrał p. Jakub Gawlikowski - Komitet Obrony Lokatorów:1) Kryteria dochodów – podawać po odjęciu podatków, składek ZUS, etc., powinno
uwzględniać realny koszt wynajmu na rynku.
2) Osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymują odmowę przydziału lokalu
komunalnego.
3) Ile osób z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokale komunalne?
4) Uzyskanie odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie złoŜonym przez stronę
społeczną w kwietniu 2010 r.
5) Przydział lokalu socjalnego a spowodowanie uruchomienie automatycznej procedury
odebrania praw rodzicielskiej, ze względu na to, Ŝe lokal nie daje się do zamieszkania
przez dzieci.
6) Ile ostatnio zostało wybudowanych TBS-ów i czy ludzi stać na wzięcie kredytów oraz
uiszczenie wkładu własnego, Ŝeby taki TBS zdobyć. Ile takich lokali jest dostępnych
aktualnie?
34. Głos zabiera p. Piotr Ciszewski – Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów:
1) Długi, które narastają w mieszkaniach w budynkach reprywatyzowanych – jakie jest
stanowisko Urzędu Miasta?
2) Dlaczego przedstawiciele Urzędu Miasta występują w procesach przy eksmisjach jako
interwenienci uboczni?
3) Dlaczego osoby, które miały długi nie mogą się starać o obniŜkę czynszu z tytułu
trudnej sytuacji?
4) Czy Miasto przewiduje taką sytuację, Ŝe będzie się budowało więcej mieszkań
komunalnych, tak aby zaspokoić istniejące potrzeby mieszkańców. Czy kontenery są
rozwiązaniem kwestii mieszkaniowej w Warszawie?
5) Wniosek, o to aby mieszkańcy nie musieli ponownie zgłaszać tych samych pytań,
które juŜ zgłosiliśmy wcześniej do Urzędu Miasta.
6) Wypracowanie wspólnego rozwiązania dot. czynszów w mieszkaniach.
35. W związku z dobiegającym końca czasem spotkania, poinformowano, Ŝe na liście do
zabrania głosu pozostało jeszcze 15 osób, zgodnie z Regulaminem, zadawanie pytań
będzie kontynuowane na następnym spotkaniu.
36. Padła informacja od przedstawicieli Biura Polityki Lokalowej: w dniu 17 maja 2010 r.
wysłana została do przewodniczącej Rady Miasta odpowiedź na wszystkie postulaty,
które mieszkańcy składali w dniu 8 kwietnia 2010 na sesji nadzwyczajnej.
37. Na następnym spotkaniu w ramach WSM zostanie ponownie poruszana kwestia
długości czasu wypowiedzi.
38. Wniosek uczestnika z sali, aby zmienić formułę spotkań i dalsze rozmowy toczyły się
z przedstawicielami stowarzyszeń.
39. Głos zabiera p. Włodzimierz Stek - Mokotowskie Forum Społeczne.
Wniosek formalny, aby obecni na spotkaniu przedstawiciele Biura Polityki Lokalowej
przedstawili problemy mieszkańców najwyŜszym władzom Warszawy, bo odpowiedzi nie oczekujemy od Państwa tu obecnych. Na następnym spotkaniu Urząd Miasta
udzieli odpowiedzi, w jaki sposób zamierza te problemy strategicznie rozwiązać, a my
będziemy stawiać stopnie od 5 do 1, adekwatnie do tego, czy dana odpowiedź nas
zadowoliła lub jeśli nie, poprosimy o odpowiedź bardziej konkretną i merytoryczną.
Wniosek o utworzenie komisji, na których będziemy opiniować róŜne wnioski, jako
reprezentanci stowarzyszeń, takie sprawy jak np. eksmisja kogoś kto ma dziecko, a
potem mu się odbiera dziecko.
40. Wszystkich odpowiedzi w trakcie spotkania ze strony Biura Polityki Lokalowej
udzielała zastępca dyrektora p. Katarzyna Łęgiewicz.
41. Na wielkoformatowych kartach moderatorzy w uzgodnieniu z mieszkańcami
zanotowali następujące pytania i zagadnienia:
1/ czy moŜna składać wnioski internetowo?
2/ Kryteria przydziału mieszkań komunalnych – „rudery”,
3/ Stan techniczny przydzielanych mieszkań,
4/ Na jakiej podstawie lokatorzy otrzymują lokale bez sprawdzenia kryterium dochodowego?
5/ Co to znaczy „wywiązywanie się”,
6/ Dlaczego lokatorzy z reprywatyzowanych budynków otrzymują lokale socjalne?
7/ Dlaczego nie ma przedstawicieli dzielnic?
8/ Adaptacje. Wykup lokali zaadaptowanych – dlaczego jest blokowana moŜliwość wykupu?
9/ Eksmisja z reprywatyzowanego budynku (dlaczego eksmisja?),
10/ Art. 691 KC („ciocia”)
11/ Dlaczego nie dochowano prawa dziedziczenia (córka po matce),
12/ Jaką mogę otrzymać pomoc w mojej sytuacji? (moje kryterium dochodowe),
13/ Osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, Ŝyjące w niedostatku powinny być
chronione przez Uchwałę Rady Miasta,
14/ Urealnić prawo, par. 4 (musi mieszkać za zgodą właściciela),
15/ Urealnienie kryteriów (bezdomność),
16/ Odszkodowanie,
17/ Co z lokalami tymczasowymi (co z Przeworską)?
18/ Prawo pierwokupu,
19/ Wykup roszczeń (przez adwokatów),
20/ Przekazywanie umów najmu, art. 678 KC, 21/ Nieprawidłowości weryfikacji osób roszczących o zwrot majątku (umowy
indemnizacyjne),
22/ Brak polityki informacyjnej o procesach reprywatyzacji,
23/ Lawinowy wzrost kosztów utrzymania nieruchomości, wzrost opłat za uŜytkowanie
wieczyste,
24/ Wspólne wypracowanie kryterium dochodowego – zmiana,
25/ Wypracowanie informacji o remontach mieszkań komunalnych,
26/ Jak rozwiązać udział stowarzyszeń w Komisjach Lokatorskich?
27/ Termin spotkania WSM – w prasie brak informacji (7 dni),
28/ Kryterium dochodowe – podawać po odjęciu podatków, składek, etc, (realny koszt
wynajmu na rynku),
29/ Osoby spełniające kryterium dochodowe otrzymują odmowę przydziału lokalu
komunalnego – dlaczego?
30/ Ile osób z budynków reprywatyzowanych otrzymało lokale komunalne?
31/ Uzyskanie odpowiedzi na pytania zawarte w raporcie z kwietnia 2010r.,
32/ Dlaczego lokal socjalny spowodował uruchomienie procedury odebrania praw
rodzicielskich?
33/ Długi, które narastają w mieszkaniach z domów reprywatyzowanych – stanowisko UM,
34/ Dlaczego przedstawiciele Ratusza występują przy eksmisjach jako interwenienci uboczni?
35/ Dlaczego osoby, które miały długi nie mogą się starać o obniŜkę czynszu z tytułu trudnej
sytuacji?
36/ Wypracowanie wspólnego rozwiązania dot. czynszów w mieszkaniach.
37/ Wniosek o to, aby obecni na spotkaniu przedstawiciele UM przedstawili nasze problemy
najwyŜszym władzom miasta.
42. Podsumowanie spotkania przez moderatora.
43. Zakończenie spotkania przez moderatorów prowadzących spotkanie.
Sprawozdanie sporządzone przez: Tomasz Kawka i Michał Czapski.
Data i miejsce: 10 X 2010 r.